Rester som ikke er med versjon 1.0

Kartverket Ukjent 4.5

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Må vurdere om dette skal tas inn i ProdSpec etter hvert.

Viser treff 1 - 24 av 24


Allmenninggrense objekttype

avgrensning av allmenning


ØkonomiskRegion objekttype

økonomisk region er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked og skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk Merknad: Tilsvarer LAU 1 på internasjonalt statistisk nivå.


Sentrumssone objekttype

område med konsentrasjon av sentrumsfunksjoner som detaljvarehandel, tjenesteyting og offentlig administrasjon Merknad: En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt. En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte.


Landsdel objekttype

inndeling av Fastlands-Norge i 7 landsdeler for plan- og statistikkformål, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå Merknad 1: Landsdelsinndelingen er et regionalt nivå mellom fylke og hele landet. Landsdelene består av et helt antall fylker. Merknad 2: Tilsvarer NUTS 2 på internasjonalt statistisk nivå.


Sentrumssonegrense objekttype

avgrensning av en sentrumssone i et tettsted


Bydel objekttype

administrativ inndeling av en by med egen bydelsadministrasjon med ansvar for flere tidligere sentrale kommunale forvaltningsoppgaver Merknad: Bydelene består av et helt antall grunnkretser.


Bydelsgrense objekttype

avgrensning av bydel


Tettsted objekttype

område hvor det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter (SSB) Merknad: Hussamlinger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.


Tettstedsgrense objekttype

avgrensing av tettsted


Allmenning objekttype

område som alle, eller en bestemt gruppe har bruksrett til Merknad: Det er ofte vilkår om at den bruksberettigede må ha en eiendom av en viss størrelse. Eksempel på rettigheter er beiterett, hogstrett, fiskerett.


ØkonomiskRegionId datatype

unik identifikasjon av en økonomisk region i form av en 4-sifret kode eller et navn


LandsdelId datatype

unik identifikasjon av en landsdel i form av en 1-sifret kode eller et navn


BydelId datatype

unik identifikasjon av en bydel i form av en 6-sifret kode eller et navn


TettstedId datatype

unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn


ØkonomiskRegionNummer kodeliste

offisielle numre fra NOS-publikasjonen (C 616) "Standard for økonomiske regioner" utgitt av SSB Merknad: De to første sifrene henviser til fylkestilhørighet.


ØkonomiskRegionNavn kodeliste

offisielle navn fra NOS-publikasjonen (C 616) "Standard for økonomiske regioner" utgitt av SSB


Allmenningtype kodeliste

nærmere inndeling av allmenninger


LandsdelNavn kodeliste

Fastlands-Norge er gruppert i 7 områder ihht. SSB, og lista inneholder navnene til disse områdene


LandsdelNummer kodeliste

Fastlands-Norge er gruppert i 7 områder ihht. SSB, og lista inneholder numrene til disse områdene