Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601

Artsdatabanken Utkast 20200601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NiN landskap er et system for typifisering av landskapsmessig variasjon. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Naturtyper i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing, typeklassifisering og beskrivelse av landskap, og forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av utviklingsarbeidet under NiN versjon 2.0, og vil med utgangspunkt i metodikken fra Nordlandsprosjektet videreutvikles til å gjelde for hele Norge. Landskapsnivået i NiN adresserer landskapsvariasjon på en romlig skala som er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NinLandskap/20200601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0148C8D7_147D_4da8_B983_7302528402E1

Viser treff 1 - 27 av 27


NIN_Landskapsgrense objekttype

grense for landskapsområder


NIN_Landskap objekttype

landskapsobjekt for NIN Landskap


GenerelleEgenskaperFlate objekttype

generelle egenskaper for NIN_Landskap


GenerelleEgenskaperGrense objekttype

generelle egenskaper for avgrensning for landskapsområder


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenMålemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based