Låssettingsplasser

Fiskeridirektoratet Erstattet 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Laassettingsplasser/20170601

Viser treff 1 - 20 av 20Låssettingsplass objekttype

område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


LåssettingsplassGrense objekttype

avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse -- Definition -- delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Fiskeriressurs datatype

særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


StatusLåssettingsplass kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Aktiv, ukjent -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.AkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Fiskeribrukstype kodeliste

brukstype av fiskeredskapsområde -- Definition - - usage type of fishing equipment area