GrunnlagsmodellKulturarv

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 22 av 22Kulturminne objekttype

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been madeKulturminneSikringssone objekttype

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act


Kulturmiljoe objekttype

områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng Merknad: Det kan være en samling av bygninger eller andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til hverandre -- Definition -- areas where cultural heritage sites/artifacts constitute a part of a greater totality or contextKulturminneDateringGruppe datatype

kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


KulturminneVerneverdi kodeliste

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.


KulturminneDatering kodeliste

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory)


KulturminneNaavaerendeFunksjon kodeliste

nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function


KulturminneOpprinneligFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


Planstatus kodeliste

planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) -- Definition - - the handling of the plan (PBA §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2) as well as the effect of the plan (PBA §§ 19-6, 20-6, 28-2 and 31)


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


KulturminneDateringKvalitet kodeliste

påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


KulturminneHovedgruppe kodeliste

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function


Arealbruksstatus kodeliste

status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition - - status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25)