Jordskifteplan-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: denne standarden beskriver data som inngår i jordskifte hvor hovedhensikten er å lage ny utforming av eiendommer ved ombytting av grunn i henhold til ”Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77 § 2 – punkt 1”. I Jordskifteplan er det tatt sikte på å benytte arealinformasjon fra andre standardiserte databeskrivelser som for eksempel data fra Digitalt markslagskart , digitale jordsmonnsdata, og digitale skogbruksplaner. Jordskifteplan benytter i stor grad eiendomsinformasjon fra Digitalt eiendomskart. Jordskifteplan er likevel ikke direkte knyttet opp mot disse spesifikke databeskrivelsene

Viser treff 1 - 11 av 11


JordskifteFelt objekttype

avgrenset geografisk område som inngår i en jordskiftesak Merknad: Størrelsen kan variere fra noen titalls til flere tusen dekar. Antall parter kan variere fra noen få til flere hundre parter. Jordskiftefeltet kan gå over flere kommuner. -- Definition -- delimited geographical area which is included in a land reallocation case


EgrenseEtterSkifte objekttype

eiendomsgrense etter skifte Merknad: Er pr. definisjon lik eiendomsgrense i matrikkelen. I en avsluttet jordskiftesak er denne grensa rettsgyldig og overføres til matrikkelen -- Definition -- property boundary after reallocation


EteigEtterSkifte objekttype

eiendomsteig i et jordskiftefelt etter skifte Merknad: Er vanligvis pr. definisjon lik eiendomsteig i matrikkelen, men er forskjellig i de tilfellene en eiendomsteig avgrenses av en skiftefeltsgrense som ikke er eiendomsgrense. Eiendomsteigene før- og etter skifte nummereres med et teignummer. Dette skal være unikt for hver enkelt teig i hele jordskiftefeltet. Det er vanlig å gi nummer fortløpende fra 1. -- Definition -- property parcel in a land reallocation area after reallocation


EgrenseFørSkifte objekttype

eiendomsgrense før skifte Merknad: Er pr. definisjon lik eiendomsgrense i matrikkelen: Inntil jordskiftesaken er avsluttet er eiendomsgrensa før skifte rettsgyldig eiendomsgrense uten at den i denne omgang overføres til matrikkelen. -- Definition -- property boundary before reallocation


VerdFigurEtterSkifte objekttype

verdsettingsfigur i et jordskiftefelt etter skifte Merknad: Fremkommer ved geografisk kobling ( "overlay" ) mellom eiendomsteig etter skifte og verdsettingsfigur før skifte. -- Definition -- valuation figure in a land reallocation area after reallocation


VerdFigurFørSkifte objekttype

avgrenset område med ensartet verdi og eierstruktur Merknad: Normalt inneholder også verdsettingsfiguren en bonitetsbeskrivelse av naturgrunnlaget. Verdsettingsfigurene nummereres med et teignummer og et figurnummer . Kombinasjonen teigummer og figurnummer skal være unik for hver figur og vil fungere som identifikasjon. -- Definition -- delimited area with uniform value and ownership structure


EteigFørSkifte objekttype

eiendomsteig i et jordskiftefelt før skifte Merknad: Er vanligvis pr. definisjon lik eiendomsteig i matrikkelen, men er forskjellig i de tilfellene en eiendomsteig avgrenses av en skiftefeltsgrense som ikke er eiendomsgrense. -- Definition -- property parcel in a land reallocation area before reallocation


VerdisettingGrense objekttype

avgrensning av en verdisettingsfigur -- Definition -- delimitation of a valuation figure


SkifteFeltGrense objekttype

avgrensning av jordskiftefeltet Merknad: Ofte sammenfallende med eiendomsgrenser og andre avgrensningselementer som veg/hydrologi, grense mellom utmark/innmark osv. -- Definition -- delimitation of the reallocation area


JordskifteArealtilstand kodeliste

naturlige terrengtyper (for eksempel skog og myr) og ulike typer opparbeidet: kulturbetinget areal (for eksempel dyrka jord og innmarksbeite). Arealtilstanden er et viktig kriterium for inndeling av verdsettingsfiguren og verdsetting av denne -- Definition - - natural types of terrain (for example, forest and marsh) and various types of cultivated terrain: cultivated area (for example, cultivated soil and home fields grazing land). Area condition is an important criterion for ??division/partitioning of the valuation figure and its valuation