Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20230101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravkart skal lages ut fra kravene i gravplassforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20230101

Viser treff 1 - 25 av 25FellesegenskaperGenerell objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


GravfeltFastmerke objekttype

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, som benyttes i felt for å identifisere enkeltgraver.


Gravfeltskant objekttype

avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.


Urneplass objekttype

areal som er avsatt til nedsetting av en urne


Gravplass objekttype

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt


Gravplasskant objekttype

avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen.


Gravkant objekttype

avgrensning av en grav


Gravfelt objekttype

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt som inneholder både kistegraver og urnegraver.


Grav objekttype

areal som er avsatt til gravlegging.


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Tilrettelegging datatype

Særskilt tilrettelagt for religion eller livssyn


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks. bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Gravdybde kodeliste

hvor mange kister det er tillatt å sette ned i en grav


JaNei kodeliste

Kodeliste for JA/NEI som skal erstatte Boolean for å gjøre modellen enklere å forstå


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Gravtype kodeliste

kistegrav eller urnegrav


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven


Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.