Bane-4.5Utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 48 av 48

Jernbaneegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5Utkast\Jernbaneegenskaper

Utkast

1.0Jernbaneplattformkant objekttype

yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods -- Definition -- outer edge of construction used for passengers boarding/exiting or for loading and unloading freight


Baneavgrening objekttype

knutepunkt der baner møtes eller skilles -- Definition -- junction where rail lines meet or divide -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = Junction


Sporende objekttype

punkt der et spor opphører -- Definition -- point where a track ends


Sporlenke objekttype

forbindelse mellom spornoder -- Definition -- connection between railway track nodes.


Spornode objekttype

knutepunkt mellom sporlenker -- Definition -- node between railway track links.


Banenode objekttype

knutepukt mellom banelenker. -- Definition -- node between railway links.


Kilometerpunkt objekttype

punkt som angir kilometrerte vedier langs jernbanestrekning -- Definition -- point that gives the linear reference value along a railway.


Stasjon objekttype

representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal Merknad: Representerer den fysiske stasjonen, og kan være knytta til flere baner (Stasjonsnoder) -- Definition -- representation point for station, stopping place or freight terminal


Stasjonsnode objekttype

stasjonspunkt i jernbanenettverk (bane) -- Definition -- node defining a station in the railway network -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = RailwayStop


Kilometerskilt objekttype

merke som angir kilometer langs jernbanestrekning, oppført på egne stolper langs sporet -- Definition -- sign stating kilometers along a railway, mounted on separate poles along the track -- INSPIRE -- Maps to MarkerPost (Common Transport Elements)


Jernbanelenke objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i jernbanenettet. -- Definition -- abstract supertype for links in the railway network.


Sporavgreningspunkt objekttype

punkt på konstruksjonen Sporavgrening merknad: Bakkant: kobling mellom spor og Sporavgrening (ved slutt avgrening) Langsville: jernbanesville som ligger under to avgrenende spor i en Sporavgrening. Den siste av disse fra en sporavgrening er siste lansville. Stokkskinneskjøt: kobling mellom spor og Sporavgrening (ved start avgrening) Teoretisk kryss: Punktet der linjen for spormidt krysser i et sporkryss eller en kryssveksel. -- Definition -- point on the construction Track branch. Note: Trailing edge: connection between track and Track branch at the back of the Track branch Long sleeper: railway sleeper located under two branched tracks in a Track branch


Stasjonsende objekttype

punkt i spormidt rett ut for signalet for innkjøring til stasjonen. -- Definition -- point on middle of track straight out from the approach to station signal.


Nettverksnode objekttype

Node i et definert nettverk. Burde ha vært plassert i pakken SOSI DEl 1 Lineære Referanser. Burde hatt assosiajon fraNode/tilNode til LineærtObjekt


Sporpunkt objekttype

punkt på skinnestreng eller midt mellom skinnestrengene -- Definition -- point on rails or in between rails


Jernbanenode objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i jernbanenettet -- Definition -- abstract supertype for nodes in the railway network.Banelenke objekttype

forbindelse mellom banenoder. -- Definition -- connection between rail nodes.


Baneende objekttype

punkt der bane opphører -- Definition -- point where a rail line ends -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = RailwayEnd


Bane objekttype

teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink


Jernbanepunkt objekttype

abstrakt supertype for objekttyper som representerer punktobjekter i eller ved jernbanenettet. -- Definition -- abstract supertype for points in, or connected to, the railway network.


Kjedebrudd objekttype

diskontinuitet i kilometrerte verdier -- Definition -- discontinuity in linear reference (km)


Spormidt objekttype

teoretisk linje midt mellom skinnestrengene -- Definition -- theoretical line in between the rails of a track


Sporavgrening objekttype

knutepunkt der spor skilles/møtes merknad: a) sporveksel: konstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere spor b) sporkryss: konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre c) kryssveksel: kombinasjon av a og b -- Definition -- junction where tracks separate/meet. Note: a) points: construction making it possible to choose between two or more tracks b) crossing of tracks: construction used where two tracks are to cross each other c) slip: combination of a and bBanekjedebrudd objekttype

punkt med brudd i kilometrering for banestrekning.Vil sammenfalle med Kjedebrudd i spornettet der dette ligger på hovedsporet. -- Definition -- point with discontinuity in linear reference. -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with FormOfNode = PseudoNodeJernbaneformål kodeliste

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk. -- Definition - - classification of railway facility in accordance with use -- INSPIRE -- Maps to RailwayUseValue


Sporpunkttype kodeliste

klassifisering av punkttype i ulike endringerer i sporgeometri eller i generelle sporpunkt. -- Definition -- classification of points between changes to the track geometry or general track points.


Sportype kodeliste

klassifisering av jernbanespor ut fra sporets funksjon -- Definition -- classification of railway tracks based on the function of the track


Sporavgreningstype kodeliste

klassifisering av konstruksjoner for sporavgrening -- Definition -- classification of structures for track branch


Sporavgreningspunkttype kodeliste

klassifisering av punkter i konstruksjoner for sporavgrening -- Definition -- classification of points in structures for track branch


Jernbaneeier kodeliste

innehaver av (jernbane-)anlegget -- Definition - - owner of the (railway) facility


Jernbanetype kodeliste

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekker også metro- og forstadsbaner. -- Definition -- classification of railway facility in accordance with design/dimensioning -- INSPIRE -- Maps to RailwayTypeValue


Jernbanestatus kodeliste

definerer status for drift på en banestrekning. I denne sammenhengen betyr Midlertidig ute av drift at anlegget finnes, men at det ikke er trafikk. Det kan kreves vedlikeholdsarbeid for å sett i drift. Nedlagt betyr at strekningen er nedlagt ved Stortingsvedtak, men at strekningen fortsatt finnes fysisk i terrenget. Nedlagte strekninger kan kreve nytt vedtak for å sette i drift. - Definition -- Defines the status of a railway line, track or operational point.


GrunnrissreferanseSpor kodeliste

objektet i sporet som grunnrisskoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the horizontal coordinates refer


Stasjonstype kodeliste

skille mellom signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje). -- Definition -- Type of signal data transmission from railway station.


HøydereferanseSpor kodeliste

objektet i sporet som høydekoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the height coordinates refer