Innmålingsinstruks for el og signal

Avinor Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne instruksen skal benyttes ved innmåling av alle ledningsnett som er i Avinor sitt eie. Instruksen dekker ledningsnett for el (elektrisitet) og ekom, med kabeltyper som fiber, telekabler eller kabeltv-nett, som frakter elektrisitet eller signal til komponenter som tilhører Avinor. Det kan enten være nybygde eller eldre nett det blir gjort datafangst på. Instruksen gir en beskrivelse av hvilke objekter som skal måles inn og hvordan de skal kodes. Kodingen som er gjengitt i dette dokumentet inneholder alle de temaene som skal måles inn på Avinor sine el og ekom ledninger. Skulle det likevel være behov for å finne koder for andre objekter enn de som er listet opp her så finnes det beskrivelser for dette hos Kartverket.no under Temaoversikt/Standarder/SOSI/ SOSI del 2 og Fagområde ledningsnett 4.5. Det er alltid siste versjon av SOSI ledning som skal gjelde. http://www.statkart.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-del-1-og-2/ Om fargebruk i modellen: De ikke-abstrakte objekttypene, dvs de som skal gjenfinnes på et datasett, er i diagrammene under vist med gul farge.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/avinor/lufthavn_el/2.0

Viser treff 1 - 75 av 75

AbstrakteObjekttyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Innmålingsinstruks for el og signal\AbstrakteObjekttyper

Utkast

1.0
Trase objekttype

den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn)


Lufthavnlys objekttype

spesielle lys for en lufthavn tiltenkt navigasjon og visualisering av oppmerking i mørket


Takkant objekttype

bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning. -- Definition -- the external delimitation of the roof surface of the building


EL_Kabelskap objekttype

Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: Beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet. Grunnrissreferanse: Senter topp front skap. Høydereferanse: Topp senter front.


EL_Luftlinje objekttype

kabelskap spom inngår i elektriske ledningsnettverk


Mast objekttype

Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: En mast/stolpe er fysisk objekt som kan holde lys, ledningsnett, instrumenter av ulik art oppe over bakken. Alle stolper og master skal registreres som mast. Grunnrissreferanse: Senter bakkeplan. Høydereferanse: Fot


EL_Nettstasjon objekttype

Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: En nettstasjon er en trafo som transformerer høye spenninger ned til lavere spenninger. Det fysiske objektet nettstasjon ligger gjerne i et eget bygg eller i en del av en bygning. Selve nettstasjonen måles inn slik som angitt nedenfor. Grunnrissreferanse: Senter inngangsdør bakkenivå. Høydereferanse: Terreng


EL_Kum objekttype

Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: Et fysisk objekt som regel av betong. Selve kummen blir gravd ned og det eneste synlige på overflaten vil være kummens lokk. Lokket er som oftest av metall. En trekkekum vil være et sted hvor man enkelt får tilgang til kabler og trekkerør. Grunnrissreferanse: Senter kum Høydereferanse: Topp kumlokk


GPU objekttype

Ground Power Unit Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt") Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: En GPU kan være en kum og den kan være et skap på vegg eller i mast. GPU inneholder tilkoblingspunkt for elektrisitet for fly og er derfor klassifisert som et EL_TILKNYTNINGSPUNKT. Grunnrissreferanse: Innmåling av GPU kum: Senter topp. Er GPUen et skap på vegg eller i mast måles skapet i Senter topp front. Høydereferanse:

  • Kum: Topp (som for vanlig kummer)
  • Skap: Topp (som for kabelskap)


Lufthavnskilt objekttype

spesielle skilt for en lufthavn til bruk for piloter og for annen ferdsel


Masteomriss objekttype

Registreringsmetode: Punkt i sekvens. Beskrivelse: Omkrets av mast med flere føtter festet til bakken eller støpt fundament. Grunnrissreferanse: Bakkeplan eller topp fundament. Høydereferanse: Topp fundament.


Mastefundament objekttype

Registreringsmetode: Punkt i sekvens Beskrivelse: Støpt fundament for frittstående konstruksjoner. Grunnrissreferanse: Ved mindre fundamenter måles disse inn som punkt i topp fundament. Ved større fundament måles alle knekkpunkter topp og ytterkant fundament. Bredde, lengde og dybde skal oppgis i cm. Høydereferanse: Topp fundament


Jordingsledning objekttype

Registreringsmetode: Punkt i sekvens Beskrivelse: En kabel på lik linje med ordinære strømførende kabler men som har til hensikt å utligne spenninger som kan være skadelige for instrumenter og mennesker. Grunnrissreferanse: Senter kabel. Høydereferanse: Topp


EL_Jordingspunkt objekttype

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord. Ref NS3420 / WN1 - Jordingsmateriell / WN1:1 Funksjon 1 Jordelektrode Registreringsmetode: Enkeltpunkt Beskrivelse: Et jordingspunkt kan være et spyd i strømførende materiale som stikker ned i jorda. Hensikten er at spenninger tilført spydet via jordingskabel blir utlignet i jorda rundt jordspydet. Grunnrissreferanse: Senter topp jordingspunkt Høydereferanse: Topp senter


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htmProduktinformasjon datatype

Betegnelsen produktet har hos produsenten. Nyttig når det skal skaffes fram erstatning for "utslitt" komponent.


LedningsLengde datatype

ledningslengde med forklaring


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


InneholderKabel datatype

informasjon om hvilken kabel som ligger i denne traseen. Merknad: Kablene som ligger i traseen identifiseres ved Driftsmerking (unik ID for den fysiske nettverkskomponenten, vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.). Denne velges framfor Identifikasjon, siden det ikke er gitt at kablene det refereres til er representert i datasettet, men heller brukes for å identifisere kabelen i andre databaser.


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Lufthavnskiltkategori kodeliste

type skilt spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhetEL_Stasjonstype kodeliste

ref NVE 2012-10-12


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Trasetype kodeliste

Trasetype. Kilde: Avinor/Jørn Petter


Ledn_Vertikalnivå kodeliste

komponentens beliggenhet i forhold til jordoverflaten


Lengdetype kodeliste

hva slags lengde som er oppgitt


Nettverkstasjontype kodeliste

Kodeliste som inneholder alle subtypene til Nettverksstasjon. Hensikt: Brukes som kodeliste der en bruker de generelle objekttypene Nettverkstasjon og Nettverkstasjonsomriss for å registrere nettverkstasjoner og dets omriss.Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


LedningHøydereferanse kodeliste

den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten ( Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. Merknad: På VA-ledning er det kun to som er aktuelle: - Topp: ledning overkant, brukes på vannledning - BunnInnvendig: brukes på avløpsledning


EL_JordingType kodeliste

Ref NS3420 WN1 Jordingsmateriell / Funksjon (WN1:1)Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.Ledningsnettverkstype kodeliste

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt. Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.


TreDNivå kodeliste

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. Merknad: Med 3D menes i denne sammenhengen 3-dimensjonale modeller av bygninger (brukt som eksempel, men gjelder også andre objekt) som har alle linjer som skal til for å kunne gjenskape formen på bygningen i 3-dimensjoner (x, y og z). Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer: -- Definition - - what 3D presentation possibility (designated in 6 levels) in which the building may be presented Note: In this context, 3D means 3-dimensional models of buildings (used as an example, but also applicable to other items) which have all the lines needed in order to ??


LedningsStatus kodeliste

Tilsvarer kodeliste "ConditionOfFacilityValue" i INSPIRE Utility v2.9


EL_NettSpenning kodeliste

Jfr NS3420 / Matrise WB2.1


Lufthavnlystype kodeliste

angir type belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhetSynbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Lufthavnlysintensitet kodeliste

angir intensitetsverdi for lysetLufthavnlysfarge kodeliste

angir farge eller kombinasjon av farger for lyset


Lufthavnskiltlys kodeliste

angir hvorvidt skiltet er belyst eller ikkeLufthavnlysretning kodeliste

angir retningsbestemmelse for lyset


LufthavnlysOpphøydNedfelt kodeliste

angir hvorvidt lyset er elevert eller nedfeltLedningsFagområde kodeliste

gruppering av fagmiljø, oftest med ulik fagutdanning, som har ansvar for ledningsnett knyttet til sitt fag. Merknad: Hvert ledningsfagområde kan ha ansvar for flere ledningsnettverkstyper.


Mastefunksjon kodeliste

hvilken funksjon ei mast har i et nettverk


Konstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjon


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. -- Definition - - the location of the object relative to the earth's surface Examples:Road on bridge, in tunnel, inside building-related facility, etc.