Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg

Norsk Vann Gyldig 2.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data for prosjektert og eksisterende ledningsnett fra rådgiver/konsulent til utførende.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2

Viser treff 1 - 100 av 163VA_Måler objekttype

Måler i VA-ledningsnettet. Omfatter: trykkmåler, mengdemåler, nivåmåler, temperaturmåler, klorrestmåler, målerenne, lydlogger


VA_Nettstasjon objekttype

Høydebasseng, pumpestasjon (trykkøkningsstasjon), trykkreduksjon, målekum, vannbehandling (vannrenseanlegg), ventilkammer, avløpsrensing, overløpstasjon, fordrøyningsanlegg


NettstasjonAdkomst objekttype

Adkomst til nettverksstasjon, for personell, utstyr eller utlufting.Merknad: Aktuelt å registrere for underjordiske nettverksstasjoner, der adkomsten ikke bare er via "ei dør i veggen".


VA_Ledningslokk objekttype

Ledningslokk (stakeluke)


VA_UtløpUtslipp objekttype

Utslipp av rent/renset vann til resipient. Kan også omfatte utslipp av urenset avløpsvann ifbm. overløp.


VA_Blindflens objekttype

Komponent i kum for å hindre fordeling i en retning, kan også ha gjenget hull for videreføring av ledning med mindre dimensjon


VA_Kum objekttype

VA_Kum omfatter følgende objekttyper: Kum (vannkum, spillvannskum, avløp felles kum, overvannskum, eller kum som inneholder ledninger fra flere vanntyper), minikum, drenskum, sluk, sandfang, slamavskiller, fettavskiller, oljeutskiller, tett tank (bl.a for avløp)


Kulvert objekttype

Nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.


VA_Overvannsledning objekttype

Overvannsledning eller drensledning


VA_Kryss objekttype

Komponent, oftest i kum, for fordeling av ledninger i flere retninger


VA_Lufteventil objekttype

Ventil for å evakuere luft fra ledningsnettet


VA_Overgang objekttype

Dimensjonsovergang, gjerne mellom rør med samme type material, men også i forbindelse med materialovergang


Grøft objekttype

Trase gravd ned i jorden som inneholder rør og/eller ledninger


VA_Avløpsledning objekttype

Spillvannsledning eller avløp felles ledningVA_Uttak objekttype

Uttak av vann (drikkevann)


SOSI_Objekt objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyperVA_Reguleringsventil objekttype

Omfatter reduksjonsventil, sikkerhetsventil, flotørventil, mengdekontrollventil, rørbruddsventil


Kumlokk objekttype

Deksel (lokk) over en kum eller annet hulrom under bakkenivå. Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.


VA_Bekkeinntak objekttype

Inntak i forbindelse med overgang fra åpen til lukket bekk. Er ofte utstyrt med rist for å hindre "rusk og rask" å komme inn i ledningsnettet.


Kanal objekttype

Konstruksjon av stål, betong, plast, tre eller andre materialer som brukes til framføring av rør, ledninger eller andre kanaler


Borehull objekttype

Boret hull vanligvis i fjell, for gjennomtrekking av ledning. Merknad: Diameteren så liten at en person ikke kan komme gjennom


VA_Vanninntak objekttype

Inntak av vann fra innsjø, elv, bekk eller grunnvann til rense-/behandlingsanlegg før videre distribusjon til abonnenter


VA_Mellomring objekttype

Benyttes for å skape avstand mellom komponenter i kum, spesielt i vannledningsnettet


VA_Vannledning objekttype

Ledning for distribusjon av drikkevann


Viser treff 1 - 100 av 163