Stemmekretser

Kartverket Utkast 20230701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stemmekretser/20230701

Viser treff 1 - 18 av 18


Stemmekrets objekttype

stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål.


Grense objekttype

Generell avgrensingslinje


SOSI_Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.


SOSI_Objekt objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


StemmekretsId datatype

unik identifikasjon av en stemmekrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte nummer. Fylket skal alltid ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/fylkesnummer


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer. Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer?page=2


TypeAvgrensning kodeliste

oversikt over ulike typer avgrensingslinjer.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based