Anlegg med farlig stoff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Utkast 20231015

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 14 av 14


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FarligStoffAnlegg objekttype

anlegg med brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, som definert i forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (til Brann- og eksplosjonsvernloven)


StoffPåAnleggetFS datatype

beskrivelse av hvilke stoff og mengde av disse stoffene som finnes på anlegget


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


StoffFS kodeliste

stoff på farlig stoff-anlegg beskrives som stoffgrupper, og ofte er det oppgitt spesifikke stoff, StoffFS


MålFS kodeliste

angivelse av måleenhet for angitt mengde farlig stoff


DSBStedfesting kodeliste

enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet


Anleggsobjekt enumeration

sammenstilling av tanker, rør og utstyr som utgjør et helt anlegg eller en del av et anlegg. Merknad: Et anleggsobjekt kan også være et lager eller et hjelpesystem som inngår i et større produksjonsanlegg.


StoffgruppeFS enumeration

angivelse av stoffgrupper som faller inn under "Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff". Merknad: Stoffgruppene er hovedsakelig basert på kriterier for klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger i det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) utgitt av De forente Nasjoner (FN). Definisjoner på stoffgruppene finnes i forskriften.