FKB-TraktorvegSti

Geovekst Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: FKB-TraktovegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, gangveger og stier med senterlinjegeometri. En viktig del av dette er å legge til rette for å håndtere geometridelen av forvaltningsopplegget for landbruksveger. Denne spesifikasjonen definerer også registrering av senterlinje for gangfelt, fortau og trapp som opsjoner. FKB-TraktorvegSti må sees i sammenheng med FKB-Vegnett som inneholder vegnettet i NVDB. Sammen med vegnettet fra NVDB skal FKB-TraktorvegSti kunne danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående. Datagrunnlaget i FKB-TraktorvegSti vil ha svært varierende grad av nettverkstopologi. Man må regne med å gjøre en jobb med sammenknytning av vegnettet og FKB-TraktorvegSti før dette kan betraktes som ett nettverk og benyttes i nettverksanalyser. FKB-TraktorvegSti 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Vegnett 4.6, Vegsituasjon 4.5 og Friluftsliv 4.1, samt NVDB datakatalogen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/4.6

Viser treff 1 - 18 av 18

Lagre som:

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti\Generelle konsepter

Gyldig

1.0
Veglenke objekttype

Veglenke er en felles objekttype for alle veglenker (senterlinjer) i et vegnett. Egenskapen typeveg beskriver hva slags veglenke det er. I FKB-TraktorvegSti er aktuelle verdier for typeveg Traktorveg, Gangveg og Sti. Gangfelt, Fortau og Trapp er også definert, men er opsjonelle å registrere/forvalte.


Vegsperring objekttype

fysisk sperring av vegen. Vegsperringer kan knyttes til veglenker med typeveg Traktorveg og Gangveg. Dersom vegsperringa knyttes til en traktorveg som har vegident (kobling til landbruksvegregisteret) skal vegsperringa også kodes med tilhørende vegident. Objekttypen må registreres og vedlikeholdes administrativt.


Veglenkeadresse datatype

veglenkeadresse gir adressen til veglenken. Denne er "fellesdelen" av adressen til alle som er tilknyttet veglenken. Det vil normalt ikke registreres veglenkeadresse på veglenker i FKB-TraktorvegSti. I spesielle tilfeller (f.eks. hytteområder der tilgang til adresserte bygninger skjer fra traktorveger/stier) er det imidlertid lov å registrere.


Vegreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegreferanse


KlasseLandbruksveg kodeliste

kodeliste for klasser av landbruksveger. <a href="$inet://http://www.skogkurs.no/vegnormaler/"><font color="#0000ff"><u>http://www.skogkurs.no/vegnormaler/</u></font></a> Benyttes bare for landbruksveger (typeveg Traktorveg og ev. landbruksveger som er nedklassifisert til typeveg Sti).RuteMerking kodeliste

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv. Det bør være samsvar mellom veglenker angitt som merket i FKB-TraktorvegSti og rutene som inngår iNasjonal database for tur- og friluftsruter


Belysning kodeliste

om det er permanent belysning langs sti eller løype. Data som tidligere var registrert som objekttype Lysløype skal i FKB-TraktorvegSti angis som veglenker med belysning.


Vegkategori kodeliste

Angir vegkategori


Vegstatus kodeliste

Angir vegstatus


Vegsperringtype kodeliste

angir type vegsperring