Akvakultur - Lokaliteter

Fiskeridirektoratet Erstattet 20160510

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 19 av 19


Akvakulturgrense objekttype

avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish


FellesegenskaperAkvakultur objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Akvakultur objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


AkvaKapasitet datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


AkvaTillatelsesinformasjon datatype

info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm


Firmaeier datatype

generell bolk eieropplysninger -- Definition - - general set of owner information


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


AkvaVannmiljø kodeliste

Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.


AkvaEnhet kodeliste

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.


AkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities -lag 4 - lag 18 - lag 606


AkvaTillatelsesstatus kodeliste

tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility


AkvaTillatelsestype kodeliste

tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility


AkvaTillatelsesformål kodeliste

Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.


AkvaPlassering kodeliste

Plassering av akvakulturlokaliteten.