NiN Core-5.0Utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 0.5

fagområdestandard

Beskrivelse: Konseptuell datamodell for Natur i Norge (NiN)

Viser treff 1 - 16 av 16

Lagre som:


Naturområde objekttype

<b>Naturområde</b> Geografisk objekt typifisert eller beskrevet ved hjelp av Natur i Norges type og-/eller beskrivelsessystem. .


KartlagtOmråde objekttype

<b>Kartlagt område</b> Geografisk område som avgrenser datafangst for et aktuelt kartleggingsprosjekt.


StandardisertKode datatype

<b>Standardisert Variabel</b> Omfatter alle variabler som er definert i Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge - Beskrivelsesvariabel - Miljøvariabel - Typer


Rødliste datatype

Referanse til rødliste for naturtyper


Beskrivelsesvariabel datatype

<b>Beskrivelsesvariabel</b> Egenskap ved naturområdet hentet fra Natur i Norges beskrivelsessystem


EgendefinertVariabelDefinisjon datatype

<b>EgendefinertVariabelDefinisjon</b> Dataeiers definisjon av en egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype.


BeskrivelsesParameter datatype

<b>BeskrivelsesParameter</b> Overordnet abstrakt objekttype for ulike naturfaglige beskrivelser av naturområdet


ForvaltningsPrioritet datatype

Forvaltningsspesifikk verdisetting, eksempel: forvaltningsprioriterte naturtyper i regi av Miljødirektoratet


Naturområdetype datatype

<b>Naturområdetype</b> Typebetegnelse hentet fra Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge


EgendefinertVariabel datatype

<b>EgendefinertVariable</b> Registrering av dataeiers egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype


KodeDefinisjon datatype

<b>KodelDefininsjon</b> Abstrakt klasse for koder som enten er standardisert (fra koderegister) eller egendefinerte. Samlingen av koder representerer aktuelle koder som er brukt i kartleggingen