NiN Core-5.0Utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 0.5

fagområdestandard

Beskrivelse: Konseptuell datamodell for Natur i Norge (NiN)

Viser treff 1 - 16 av 16


Naturområde objekttype

Naturområde Geografisk objekt typifisert eller beskrevet ved hjelp av Natur i Norges type og-/eller beskrivelsessystem. .


KartlagtOmråde objekttype

Kartlagt område Geografisk område som avgrenser datafangst for et aktuelt kartleggingsprosjekt.


StandardisertKode datatype

Standardisert Variabel Omfatter alle variabler som er definert i Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge - Beskrivelsesvariabel - Miljøvariabel - Typer


Rødliste datatype

Referanse til rødliste for naturtyper


Beskrivelsesvariabel datatype

Beskrivelsesvariabel Egenskap ved naturområdet hentet fra Natur i Norges beskrivelsessystem


EgendefinertVariabelDefinisjon datatype

EgendefinertVariabelDefinisjon Dataeiers definisjon av en egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype.


BeskrivelsesParameter datatype

BeskrivelsesParameter Overordnet abstrakt objekttype for ulike naturfaglige beskrivelser av naturområdet


ForvaltningsPrioritet datatype

Forvaltningsspesifikk verdisetting, eksempel: forvaltningsprioriterte naturtyper i regi av Miljødirektoratet


Naturområdetype datatype

Naturområdetype Typebetegnelse hentet fra Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge


EgendefinertVariabel datatype

EgendefinertVariable Registrering av dataeiers egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype


KodeDefinisjon datatype

KodelDefininsjon Abstrakt klasse for koder som enten er standardisert (fra koderegister) eller egendefinerte. Samlingen av koder representerer aktuelle koder som er brukt i kartleggingen