Tilgjengelighet

Kartverket Utkast 1.4

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av tettsteder og friluftsområder. Den spesifiserer datasettet Tilgjengelighet og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (inngangbygg, baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (vei, turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tilgjengelighet/1.4

Viser treff 1 - 50 av 50FriluftGrillBålplass objekttype

Grill- eller Bålplass


FriluftGapahuk objekttype

Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.


FriluftTurvei objekttype

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.


TettstedParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


Toalett objekttype

Toalett i både tettsted og friluftsområder


Infotavle objekttype

Tavler som informerer folk om natur, kultur, historie av et område, ting å se og gjøre, kart av ruter o.l.


FriluftFiskeplassBrygge objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.


FriluftStSikrFriluftomr objekttype

Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.


FriluftHytterTilrettelagt objekttype

Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.


SittegruppeBenk objekttype

Kombinasjon av benk(er) og bord eller kun benker.


TettstedInngangBygg objekttype

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.


FriluftBaderampe objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.


FriluftHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


TettstedHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


FriluftSkiløype objekttype

Skiløyper som er egnet for synshemmede og rullestolbruker etter anbefalinger fra Norsk Standard


FriluftParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


TettstedVei objekttype

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.


Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FriluftFriluftsområde objekttype

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. MERKNAD 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. MERKNAD 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Rampe datatype

Undermeny for ramper


Trapp datatype

Undermeny for trapp


Dekkefasthet kodeliste

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.Frihøyde kodeliste

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.


Veitype kodeliste

Angis hval slags turvei det handler seg om.


Dekkemateriale kodeliste

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Årstidsbruk kodeliste

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. krav.


Plassering kodeliste

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


Gatetype kodeliste

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.


Utstyrtype kodeliste

Angir om det er sittegrupper med bord og benk eller kun benk(er)


ByggFunksjon kodeliste

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.


SpesialFotrutetype kodeliste

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Plasstype kodeliste

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det dreier seg om.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.


Belysning kodeliste

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei, veier i tettsteder og Toalett/Omkledning.


OverflateSkilt kodeliste

Angis om overflaten av skilt eller infotavler er blank og reflekterende eller matt og godt å lese uavhengig av solforhold.