Maritim informasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 49 av 49

Undervannskabelområdegrense objekttype

grense for område med undervannskabler -- Definition -- boundary of area with underwater cables


Rørledningsområdegrense objekttype

angivelse av grense for et rørledningsområde -- Definition -- description of border for a pipeline area


Ankringsområdegrense objekttype

grense for område/lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip -- Definition -- boundary for area/site for anchorage and/or laying up of ships


Sjøflyhavn objekttype

landingsområde for sjøfly Merknad: Tilsvarer SPLARE i S-57 -- Definition -- landing area for seaplanes


Småbåthavn objekttype

sted med tjenester av alminnelig interesse for småbåter Merknad: Tilsvarer SMCFAC i S-57 -- Definition -- place with services of general interest for small boats Note: Corresponds to SMCFAC in S-57


HefteUrenBunnGrense objekttype

grense for område med uren bunn Merknad: Ikke farlig for seilasen. (Jfr. INT 1 IK 31) -- Definition -- border of area with foul seafloor Note: Not dangerous for navigation. (Cf. INT 1 IK 31)


Dumpefelt objekttype

lokalitet for senking/dumping i sjø Merknad: Tilsvarer DMPGRD i S-57 -- Definition -- site for scuttling/dumping at sea


Sjøflyhavngrense objekttype

grense for landingsområde for sjøfly -- Definition -- boundary of landing area for seaplanes


Bunnbeskaffenhet objekttype

beskrivelse av bunnforhold -- Definition -- description of seafloor conditions


Aktsomhetsområdegrense objekttype

definert grense for område der sjøfarende må vise særlig aktsomhet og hvor retning av trafikkflyt kan bli anbefalt Merknad: Kilde DNL 1997 -- Definition -- defined boundary of an area where mariners must exercise particular caution and where traffic flow direction may be recommended Note: Source DNL 1997


Bunnbeskaffenhetsgrense objekttype

angivelse av grense for bunnforhold -- Definition -- statement of boundary for seafloor conditions


Fareområde objekttype

generell fare, slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen). Merknad: Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- general hazard, wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor). Note: Corresponds to OBSTRN in S-57


Fortøyningsbøye objekttype

bøye for fortøyning av fartøy Merknad: Jfr. INT 1 IQ 40 -- Definition -- buoy for mooring vessels


Fartsmil objekttype

angitt strekning mellom to overettlinjer med kjent lengde som brukes til å bestemme fartøyets fart


Ankringsområde objekttype

lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip Merknad: Tilsvarer ACHARE i S-57 -- Definition -- site for anchorage and/or laying up of ships


Aktsomhetsområde objekttype

definert område der sjøfarende må vise særlig aktsomhet og hvor retning av trafikkflyt kan bli anbefalt Merknad: Tilsvarer CTNARE i S-57 -- Definition -- defined area where mariners must exercise particular caution and where traffic flow direction may be recommended Note: Corresponds to CTNARE in S-57


Vrak objekttype

rest av fartøy som har strandet eller sunket og er etterlatt i ubrukbar tilstand Merknad: Tilsvarer WRECKS i S-57 -- Definition -- remains of vessel which has run aground or sunk and has been abandoned in useless condition Note: Corresponds to WRECKS in S-57Dumpefeltgrense objekttype

grense for område/lokalitet for senking/dumping i sjø -- Definition -- boundary for area/site for scuttling/dumping at sea


Restriksjonsområde objekttype

område der det gjelder spesielle restriksjoner Merknad: Tilsvarer RESARE i S-57 -- Definition -- area where special restrictions apply Note: Corresponds to RESARE in S-57


Restriksjonsområdegrense objekttype

grense for område der det gjelder spesielle restriksjoner for navigasjon -- Definition -- boundary of area in which special restrictions on navigation apply


Rørledningsområde objekttype

angivelse av område for rørledninger Merknad: Tilsvarer PIRARE i S-57 -- Definition -- indication of area for pipelines Note: Corresponds to PIRARE in S-57


Småbåthavngrense objekttype

avgrensning av et sted med tjenester av alminnelig interesse for småbåter -- Definition -- delimitation of a place with services of general interest for small boats


Fareområdegrense objekttype

grense for generell fare eller slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen) -- Definition -- boundary for general hazard or wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor)


Vrakgrense objekttype

avgrensning av rest av fartøy som har strandet eller sunket og er etterlatt i ubrukbar tilstand -- Definition -- delimitation of remains of vessel which has run aground or sunk and has been abandoned in useless condition


HefteUrenBunn objekttype

område med uren bunn Merknad: Ikke farlig for seilasen. (Jfr. INT 1 IK 31) Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- area with foul seafloor Note: Not dangerous for the voyage. (Cf. INT 1 IK 31) Corresponds to OBSTRN in S-57


Radiomeldepunkt objekttype

posisjon der fartøy skal kalle opp kysttrafikksentral Merknad: Tilsvarer RDOCAL i S-57 -- Definition -- position where vessels must hail coastal traffic centre Note: Corresponds to RDOCAL in S-57


Undervannskabelområde objekttype

område med undervannskabler Merknad: Tilsvarer CBLARE i S-57 -- Definition -- area with underwater cables Note: Corresponds to CBLARE in S-57


Småbåthavnfasilitet kodeliste

angivelse av tilgjengelige tjenester/fasiliteter Merknad: Tilsvarer CATSCF i S-57 -- Definition - - the category of the small craft facility. Note: S-57 CATSCF


Vraktype kodeliste

angir hvilke kategori vrak dette er Merknad: Tilsvarer CATWRK i S-57 -- Definition - - the category of the wreck. Note: S-57 CATWRK


Sjørestriksjon kodeliste

begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 -- Definition - - limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN


Rørledningstype kodeliste

rørledningens klassifikasjon i henhold til S-57 -- Definition - - the category of the pipeline or pipe. Note: S-57 CATPIP


Sjøstatus kodeliste

objektets tilstand Merknad: tilsvarer STATUS i S-57 -- Definition - - the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS


TypeDumpeområde kodeliste

angivelse av hva som dumpes (Kystverket) -- Definition - - information about what can be dumped in this dumping area (the categories used by the Norwegian Coastal Administration). Note: not S-57 CATDPG


Restriksjonstype kodeliste

angivelse av årsak til at det er restriksjoner knyttet til navigasjon i et restriksjonsområde Merknad: Tilsvarer CATREA i S-57 -- Definition - - the category of the restricted area. Note: S-57 CATREA


Sjøtrafikk kodeliste

angivelse av generell informasjon om hvilken trafikkretning kontroll-punktet jobber med Merknad: Tilsvarer TRAFIC i S-57 -- Definition - - the direction of the traffic flow used for maritime objects. Note: S-57 TRAFIC (used by FAIRWY, RDOCAL and RECTRC)


Dumpefelttype kodeliste

angivelse av hva som dumpes Merknad: basert på S-57 CATDPG -- Definition - - the category of the dumping ground. Note: S-57 CATDPG


Ankringsbruk kodeliste

kategorisering av ankring (Kystverket) -- Definition - - classification of anchorage used by the Norwegian Coastal Administration (Kystverket)


Ankringstype kodeliste

kategori ankring Merknad: tilsvarer CATACH i S-57 -- Definition - - the category of the anchorage. Note: S-57 CATACH


Kabeltype kodeliste

angivelse av hva kabelen brukes til Merknad: Tilsvsrer CATCBL i S-57 -- Definition - - the category of the cable. Note: S-57 CATCBL


Bunntype kodeliste

angivelse av bunnforhold slik det angis i norske sjøkart -- Definition - - the category for the materials on the seafloor used by the Norwegian Hydrographic Service. Note: Not S-57 NATSUR