Flateavgrensninger

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke som inneholder de fire kurveobjektene som brukes til flateavgrensning i FKB-Veg 5.0

Viser treff 1 - 8 av 8


VegFiktivGrense objekttype

Fiktiv avgrensningslinje (lukkelinje) for vegflater. Merknad: VegFiktivGrense brukes for fiktive avgrensninger av vegflater. Objektene skal derfor som hovedregel avgrense to flater.


VegAnnenAvgrensning objekttype

Reell eller fiktiv avgrensing som avgrenser veg mot privat avkjørsel, eller annet vegareal som ligger i tilknytning til vegen. Merknad: Eksempler på annet vegareal er åpne parkeringsplasser, industriområder, bygninger og gårdsplasser. Her inngår også tildligere objekttype VegkantAnnetVegareal og VegkantAvkjørsel.


Vegdekkekant objekttype

avgrensning for alle typer flatedannede vegdekker. Merknad: Her inngår også tidligere Trafikkøykant, GangSykkelvegkant, Gangvegkant og AnnetVegarealAvgrensning som avgrenser tidligere bakkant fortau eller parkeringsområdeavgrensning