Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet 20210308

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20210308

Viser treff 1 - 22 av 22GravfeltFastmerke objekttype

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, som benyttes i felt for å identifisere enkeltgraver.


Urneplass objekttype

areal som er avsatt til nedsetting av en urne


Grav objekttype

areal som er avsatt til gravlegging. Må alltid registres som flate men kan ha punkt som opsjon


Gravfelt objekttype

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt som inneholder både kistegraver og urnegraver.


GravplassSupertype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Gravplass objekttype

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Tilrettelegging datatype

Særskilt tilrettelagt for religion eller livssyn


Gravdybde kodeliste

hvor mange kister det er tillatt å sette ned i en grav


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


JaNei kodeliste

Kodeliste for JA/NEI som skal erstatte Boolean for å gjøre modellen enklere å forstå


Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.


Gravtype kodeliste

kistegrav eller urnegrav


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven