Norges maritime grenser

Kartverket Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser Norges maritime grenser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/2.0

Viser treff 1 - 72 av 72


MerketGrensepunkt objekttype

merket punkt på et grenseforløp i hav


GrensepunktSjø objekttype

umerket punkt på et grenseforløp i hav Merknad: Kan også benyttes for å angi hjelpepunkter


IndreFarvann objekttype

havområdet innenfor grunnlinjen


Sjøterritorium objekttype

sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


YttergrenseSokkel objekttype

dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp


LovVirkeområde objekttype

et område hvor det gjennom lov eller forskrift skal være spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon


200NautiskeMil objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje


Fiskevernsone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer


Grensebøye objekttype

flytende gjenstand som er fastankret i bunnen og blir brukt til merking av grense


Landareal objekttype

Objektets utstrekning


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


YttergrenseTilstøtendeSone objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Fiskerisone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Sjørøys objekttype

røys som markerer punkt på avtalt avgrensningslinje


MaritimtPunkt objekttype

et punkt i sjø som ved merke, eller ved koordinater i avtale, angir grense i sjø


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0.


Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


MaritimeOmråder objekttype

område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater


LovVirkeområdeGrensePunkt objekttype

koordinater som angir avgrensningen av det området som en lov virker innenfor


LandIndreFarvann objekttype

landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen


Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


NorgesØkonomiskeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.


Virkeområde objekttype

sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon


LovVirkeområdeGrense objekttype

avgrensningen av det området som en lov virker innenfor


Territorialfarvann objekttype

sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


Territorialområde objekttype

statens suverenitetsområde, gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensa


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Kontinentalsokkel objekttype

undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat


InternasjonaltFarvann objekttype

havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon


TilstøtendeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen


Punktreferanse datatype

identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje


Dokumentasjonsreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


SpesialisertSonetype kodeliste

tilleggsklassifisering for sonetypen Merknad: Dataeier kan selv definere verdier som skal være gyldige i denne kodelista. Det gjøres ved å definere realiserbare subtyper av denne kodelista i en produktspesifikasjon.


Grensestatus kodeliste

liste over juridisk status på den administrative grensa


Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MaritimtOmrådeSonetype kodeliste

ulike typer rettigheter som er spesielt definert i Havrettskonvensjonen av 1982 og hvor nasjonen selv har eget lovverk eller godkjenning av FNs CLCS til å benytte seg av rettighetene


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related


Fastsettingstype kodeliste

liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.


Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA