Landbruksregister-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter objektklassen landbrukseiendom representert med hovednummer som nøkkel og stedfestet med et punkt, samt et utvalg av egenskapene som finnes i landbruksregisteret; bl.a. grunneiendommer som tilhører landbrukseiendommen, opplysninger om arealklasser, antall bedrifter som er tilknyttet landbrukseiendommen og sum jordbruksareal i drift for de aktive bedriftene som er tilknyttet. Landbruksregisteret oppdateres kontinuerlig. Uttaksdato knyttes til objektene for å sikre at eldre data ikke blir brukt i vanvare

Viser treff 1 - 19 av 19


LandbruksregisterpunktGrense objekttype

avgrensning av identifikasjonsnøkkelen for landbrukseiendom


KjerneområdeLandbrukGr objekttype

avgrensning av KjerneområdeLandbruk -- Definition -- delimitation of CoreAreaFarming


KjerneområdeMatproduksjon objekttype

areal godt egnet for matproduksjon -- Definition -- area highly suitable for food production


KjerneområdeMatproduksjonGr objekttype

avgrensning av KjerneområdeMatproduksjon -- Definition -- delimitation of CoreAreaFoodProduction


KjerneområdeKulturlandskapGr objekttype

avgrensning av KjerneområdeKulturlandskap -- Definition -- delimitation of CoreAreaCultivatedLandscape


Landbruksregisterpunkt objekttype

identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom -- Definition -- identifier (key) for agricultural property


KjerneområdeLandbruk objekttype

viktig areal for å ivareta de sentrale samfunnsoppgavene matproduksjon og opprettholdelse av kulturlandskapet -- Definition -- important area for attending to the key societal tasks of food production and the maintenance of the cultivated landscape


KjerneområdeKulturlandskap objekttype

viktige områder for jordbrukets kulturlandskap -- Definition -- important areas for cultivated landscape in farming


LandbruksregGrunneiendomNr datatype

landbruksregisterets runneiendomstabell (grunneiendommer som hører til et hovednummer) -- Definition - - the landed property table of the agricultural register (landed properties which belong to a main number)


LandbruksregHovedNr datatype

identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom -- Definition - - identifier (key) for agricultural property


LandbruksregBedriftskode kodeliste

jordbruksdrift -- Definition - - agriculturalOperation


LandbruksregType kodeliste

type grunneiendom -- Definition - - type of landed property


LandbruksregAktiv kodeliste

om grunneiendommen er aktiv eller opphørt -- Definition - - whether the landed property is active or discontinued


Kjerneområdestatus kodeliste

status for KjerneområdeLandbruk -- Definition - - status of CoreAreaFarming