FKB-Tiltak

Geovekst Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: FKB-Tiltak skal inneholde objekter som er registrert gjennom saksbehandling i kommunen. Spesifikasjonen omfatter registrering av saker etter Plan- og bygningsloven og annet lovverk. Datasettet beskriver derfor i utgangspunktet hendelser som i neste runde normalt vil materialisere seg i form av en ny bygning, et tilbygg eller i riving av en bygning. De fleste FKB-datasettene ønsker å gi en geografisk representasjon av terrenget. FKB-Tiltak (tiltaksbasen) er derimot en geografisk representasjon av (deler av) kommunens sakssystem. Når tiltaket har kommet så langt at det finnes i terrenget skal det registreres i de øvrige FKB-datasettene og merkes i FKB-Tiltak med at det finnes i kartet. FKB-Tiltak 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Plan - Enkeltsaker versjon 4.5. Objekttypen AndreTiltak og kodelista AndretiltakType er definert i denne spesifikasjonen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Tiltak/4.6

Viser treff 1 - 22 av 22

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak\Generelle konsepter

Gyldig

1.0
AndreTiltak objekttype

andre typer tiltak enn de omfattes av Pbl. Dette kan være tiltak omfattes av annet lovverk, eller ikke krever saksbehandling etter lov. Når tiltaket er ferdig oppført skal det registreres i grunnkartet (øvrige FKB-datasett) og tiltaket merkes da med kartregistrering "Innmålt i kartet" i FKB-Tiltak.


TiltakGrense objekttype

omriss for tiltak


PblTiltak objekttype

tiltak som behandles etter plan- og bygningsloven. Når tiltaket er ferdig oppført skal det som hovedregel registreres i grunnkartet (øvrige FKB-datasett). Tiltak som er registrert i grunnkartet merkes med kartregistrering "Innmålt i kartet" (KARTREG 2) i FKB-Tiltak. Merknad: For tiltak som omfatter bygninger i Matrikkelen skal bygningsnummer (og ev. bygningsendringsnummer) fra Matrikkelen registreres på tiltaket så fort bygningen er etablert i Matrikkelen. Når bygningen er ferdig oppført (bygningsstatus FA, TB, MB) skal bygget legges inn i FKB-Bygning og merkes med kartregistrering "Innmålt i kartet" slik at de ikke tegnes fra FKB-Tiltak.


PblSøknadGrense objekttype

omriss for søknadsområde etter plan- og bygningsloven


PblSøknad objekttype

søknad for sak etter plan- og bygningsloven


Sakstype kodeliste

innhold i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 kap. 20)


Vedtakstype kodeliste

innhold i avgjørelse for tiltak i saker (pbl. 1985 §§ 95 og 96/pbl.§§ 21-4 og 21-9)


Tiltakstype kodeliste

type tiltak innen avgjorte saker (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. kap. 20 § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt SAK10 kap. 2 til 4)


DispensasjonType kodeliste

dispensasjon knyttet til avgjorte tiltak (pbl. 1985 § 7, og pbl. kap. 19)


Vertikalnivå kodeliste

planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten.


Saksomfang kodeliste

omfang i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 kap. 20, SAK19 kap. 2 til 4)


Andretiltaktype kodeliste

Andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven. Dette omfatter tiltak beskrevet i byggesakforskriften (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak § 4-3), tiltak helt eller delvis er unntatt plan- og bygningsloven (jf. pbl § 1-3) og andre tiltak som er tilfredsstillende behandlet etter andre lover.


Registreringsmetode kodeliste

metode for registrering av saker og tiltak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. kap. 20 samt § 21-2)


Behandlingsstatus kodeliste

status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, pbl. kap 21)


Kartregistrering kodeliste

status for kartregistrering av avgjorte tiltak. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"