Andre objekter

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke som inneholder øvrige objekter som benyttes i FKB-Veg 5.0

Viser treff 1 - 14 av 14


Vegskulderkant objekttype

Ytterkant av kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen. Dette inkluderer rom for rekkverk.


Kantstein objekttype

Kantstein som avgrenser vegdekke (oftest bilveg) mot fortau eller lignende


Vegbom objekttype

Fysisk vegbom. Kan både være bommer som permanent sperrer for kjøring (vegsperringer) og bommer som kan passeres, f.eks. ved å betale avgift.


GangfeltAvgrensning objekttype

Avgrensning av gangfelt.


Skiltportal objekttype

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene.


OverkjørbartArealAvgrensning objekttype

Den indre eller ytre avgrensningen av et overkjørbart areal. Tilleggsinformasjon: Opphøyd areal i små rundkjøringer og kryss, etablert for at lange og store kjøretøy skal kunne passere. Arealet er gjerne belagt med belegningsstein og avgrenset av kantstein.


Vegrekkverk objekttype

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen.


Vegoppmerking objekttype

Langs- og/eller tverrgående vegoppmerkingslinjer i vegen. Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler.


AnnetVegarealAvgrensning objekttype

avgrensning av privat avkjørsel, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse). Merknad: Objekttypen skal ikke brukes til å avgrense vegflate eller fortau


FartsdemperAvgrensning objekttype

Avgrensning av forhøyning i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten.


Kjørebanekant objekttype

Avgrensing av kjørebanen, som ofte identifiseres med hjelp av oppmerking på veien.


Trafikksignalpunkt objekttype

Trafikksignal inkludert signalhoder og stolpe lokalisert i ett punkt.


FeristAvgrensning objekttype

Rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer dyr i å komme over.