Tilgjengelighet - Friluft

Kartverket Erstattet 1.1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av friluftsområder og friluftselementer. Den spesifiserer datasettet TilgjengelighetFriluft og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetFriluft/1.1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_39DF4248_7EC0_4a47_BB4F_0F802D5E0373

Viser treff 1 - 40 av 40


FriluftStSikrFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Statlig Sikrete Friluftsområder.


FriluftHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


FriluftFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Friluftsområder.


FriluftSittegruppe objekttype

Kombinasjon av benk(er) og bord.


FriluftBaderampe objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.


FriluftParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for FriluftParkeringsområde.


FriluftTurvei objekttype

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.


FriluftGapahuk objekttype

Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.FriluftFiskeplassBrygge objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.


FriluftSkiløype objekttype

Skiløyper som er egnet for synshemmede og rullestolbruker etter anbefalinger fra Norsk Standard


FriluftHytterTilrettelagt objekttype

Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.


FriluftParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


FriluftFellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FriluftFriluftsområde objekttype

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.


FriluftGrillBålplass objekttype

Grill- eller Bålplass


FriluftStSikrFriluftomr objekttype

Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. MERKNAD 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. MERKNAD 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


SpesialFotrutetype kodeliste

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Frihøyde kodeliste

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. krav.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Belysning kodeliste

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.Dekke kodeliste

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien/området.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det dreier seg om.


Veitype kodeliste

Angis hval slags turvei det handler seg om.


Plasstype kodeliste

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og


Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


Årstidsbruk kodeliste

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester