Reguleringsplanbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Konseptuell UML-modell tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/, web-side-dato 17.03.2017

Viser treff 1 - 19 av 19

Fra_SOSI_Fellesegenskaper_5.0 pakke

Denne pakken inneholder elementer kopiert fra SOSI Generelle typer 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser\Fra_SOSI_Fellesegenskaper_5.0

Utkast

1.0BestemmelseOmrådeBestemmelse objekttype

Gi nødvendige bestemmelser til planens bestemmelsesområder slik at områdene får et rettslig innhold. 6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #x, #x)

  • Bestemmelser og eller retningslinjer særskilt knyttet til et avgrenset område innenfor et, eller på tvers av flere arealformål (§12-7 nr 1-14)

HjemmelBestemmelser kodeliste

Bestemmelser i reguleringsplan I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold (som har fått hvert sitt alternativ i kodelista)


HjemmelRekkefølge kodeliste

Liste over hjemler for rekkefølgebestemmelser