Gfys-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene

Viser treff 1 - 26 av 26GeofysiskTolketPkt objekttype

lokalitet som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier -- Definition -- site containing classification based on the interpretation of geophysically measured values


GeofysiskLinjeInfo objekttype

tilleggsinformasjon om linjetyper som ikke nødvendigvis er relatert til geofysiske målinger Eksempel: Utlegg av strømkabler/-sløyfer, støykilder. -- Definition -- supplementary information about line types not necessarily related to geophysical measurements


GeofysiskInfoPkt objekttype

lokalitet med tilleggsinformasjon som ikke nødvendigvis relaterer seg til geofysiske målinger Eksempel: Støykilde, jordingselektrode -- Definition -- site with supplementary information not necessarily related to geophysical measurements


GeofysiskMaleOmr objekttype

areal med geofysiske målinger -- Definition -- area with geophysical measurements


GeofysiskKote objekttype

isolinje trukket gjennom punkter med samme geofysiske verdi Eksempel: Inkluderer også dyp til magnetisk basement og penetrasjonsdyp, georadar -- Definition -- isoline drawn through points with the same geophysical value


GeofysiskTolketLinje objekttype

linje som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetisk lineament, magnetisk form -- Definition -- line containing classification based on the interpretation of geophysically measured values


GeofysiskProfillinje objekttype

streklinje hvor det langsetter linjen er utført geofysiske målinger -- Definition -- profile along which geophysical measurements have been carried out


GeofysiskMalePkt objekttype

lokalitet hvor det er utført geofysisk måling -- Definition -- site where geophysical measurements have been carried out.


PetrofysiskPkt objekttype

lokalitet hvor det er tatt prøve av bergart som det er utført måling av fysiske parametre på i laboratoriet -- Definition -- site where bedrock sample has been collected and on which measurements of physical parametres have been carried out in the laboratory.


GeofysiskTolketFlate objekttype

areal som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetiske bånd, magnetiseringsnivå, elektrisk leder -- Definition -- area containing classification based on the interpretation of geophysically measured values


GeofFlate kodeliste

inndeling av ulike tolkete geofysiske flater -- Definition - - classification of various interpreted geophysical surfaces


GeofTypeUtlegg kodeliste

typer av kabelutlegg benyttet ved geofysisk måling Eksempel: Ved elektriske målinger -- Definition - - types of cable arrays used for geophysical measurement Example: For electrical measurements


FysiskParametre kodeliste

ulike typer fysiske og petrofysiske parametre -- Definition - - various types of physical and petrophysical parameters


GeofTolkMetode kodeliste

metodikk som er benyttet ved tolkning av et geofysisk objekt/signatur -- Definition - - methodology used in the interpretation of a geophysical object/signature


GeofDyptype kodeliste

typebetegnelse på et geofysisk dyp, beregnet ved hjelp av flere metoder -- Definition - - designation of type of a geophysical depth, calculated by means of more than one method


GeofLinjeInfo kodeliste

linjeobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse -- Definition - - line objects that are not geophysical objects themselves, but that are important for the interpretation of these


GeofPunktInfo kodeliste

punktobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse -- Definition - - point objects that are not geophysical objects themselves, but that are important for the interpretation of these


GeofFallstorrelse kodeliste

graden av bratthet på geofysisk fall -- Definition - - the degree of steepness of geophysical dip


FysiskEnhet kodeliste

enhet som den fysiske parameter er oppgitt i -- Definition - - unit in which the physical parameter is given


GeofMetode kodeliste

målemetode for utført geofysisk måling -- Definition - - measuring technique for accomplished geophysical measurement


NaturlRadioaktivStraling kodeliste

gradering av naturlig radioaktiv strålegrad fra undergrunnen Merknad: Grovinndeling basert på ulike radiometriske undersøkelser. Eksempel: Ved cesium (Tsjernobyl) og radon. Radioaktivt risikoområde. -- Definition - - graduation of natural radioactive radiation from subsurface Note: Rough classification based on various radiometric examinations. Example: In the case of cesium (Tsjernobyl) and radon. Radioactive hazard area.


GeofFalltype kodeliste

metode som er benyttet ved kvalitativ bestemmelse av geofysisk fallstørrelse -- Definition - - method used in qualitative determination of geophysical dip


GeofTolkLinjetype kodeliste

linjetyper bestemt ut fra en geofysisk tolkning -- Definition - - Line types determined on the basis of geophysical interpretation


GeofAnomali kodeliste

klassifisering av en geofysisk anomalistyrke Merknad: Benyttes ofte ved elektriske og elektromagnetiske metoder -- Definition - - classification of geophysical anomaly strength Note: Often used for electric and electromagnetic methods