SOSI Fellesegenskaper

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 24 av 24
Nettverkselement objekttype

Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


LineærPosisjonPunkt datatype

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation


Vegreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegreferanse


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


LineærPosisjonStrekning datatype

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation


LineærPosisjon datatype

Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


LineærReferanseMetode kodeliste

Metode brukt for lineære referanser Merknad: Dersom offset er i bruk så angis også positiv offsetretning til side (høyre eller venstre) og vertikalt (opp/ned). Felles for alle metoder i Norge:

  • offsetUnits: "meter"
  • positiveLateralOffsetDirection: "right"
positiveVerticalOffsetDirection: "up" Dette er en kodeliste basert på en forenkling av ISO19148: LR_LinearReferencingMethod, som benytter 4 attributter
  • navn
  • type (absolutt, relativ eller interpolert)
  • måleenhet
  • restriksjoner/regler (constraints)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Retningskode kodeliste

Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.


Sideposisjon kodeliste

Angir sideposisjon for vegobjekt, i forhold til vegens metreringsretning


Vegkategori kodeliste

Angir vegkategori


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Vegstatus kodeliste

Angir vegstatus


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


TypeEndring kodeliste

endringsstatus for objektet


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi