Flateobjekter

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke som inneholder de fire flateobjektene benyttet i FKB-Veg 5.0

Viser treff 1 - 5 av 5


Trafikkøy objekttype

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy.


VegGåendeOgSyklende objekttype

Ferdselsområde for gående og syklende. Her inngår fortau, gangveg, gang- og sykkelveg, sykkelveg, trapp og gågate. Merknad: Erstatter tidligere objekttype GangSykkelveg. Den nye objekttypen omfatter alle typer veger for gående og syklende definert i Elveg 2.0


Parkeringsområde objekttype

Område for parkering av kjøretøy.


VegKjørende objekttype

Ferdselsområde for motorisert trafikk. Her inngår gatetun, enkel bilveg, kanalisert bilveg, rundkjøring og rampe.