Regplanforslag-2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gyldig 20230701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-modell for kartdelen av et reguleringsplanforslag. Modellen består av objektet Arealplan med tilhørende plankartobjekter, og ev. 3D-objekter. Modellen beskriver hvordan planforslaget skal sendes inn til kommunen via Fellestjenester Plan, supplert med noen egenskaper for den videre forvaltningen av planforslaget i kommunen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reguleringsplanforslag/20230701

Viser treff 1 - 12 av 12

Fellesegenskaper pakke

pakke som inneholder utvalgte generelle egenskaper og datatyper fra SOSI Del 1. Egenskaper som gjelder mange klasser er samla i abstrakte superklasser som overfører egenskaper til sine subklasser ved arv.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Fellesegenskaper

Gyldig

1.0


Arealplan pakke

pakke som inneholder objekttypen Arealplan med tilhørende datatyper og kodelister. Dette objektet forekommer en gang i datasettet og innholder metainformasjon for reguleringsplanen som helhet, samt koblinger til plankart og planbestemmelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Arealplan

Gyldig

1.0


Planområde pakke

datamodell for planområdene (RpOmråde) med koblinger mot tilhørende kartobjekt og til planen som helhet (Arealplanobjektet). Planens beliggenhet, både i grunnriss og vertikalt, er ivaretatt ved ett eller flere planområder (RpOmråde), som alle andre elementer i plankartet er knytta til, direkte eller indirekte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Planområde

Gyldig

1.0


Formål pakke

pakke som inneholder formålsområde og handlingsområde/rom samt tilhørende datatyper/kodelister

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Formål

Gyldig

1.0


Hensyn pakke

pakke som inneholder informasjonsmodellen for hensynsoner. Egenskaper som er felles for alle hensynssoner er samlet i supertypen RpHensynSone. Hensynssonene har 2D-geometri, men kan suppleres med 3D-geometri der det er hensiktsmessig. I slike tilfeller representers 3D-geometrien med tilleggsobjektet RpHensynRom. De enkelte typer hensynssoner er ivaretatt ved subtyping av RpHensynSone, der de enkelte subtypene (RpAngittHensynSone, RpBåndleggingSone osv.) har kodelister for ytterligere spesifikasjon av hensynet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Hensyn

Gyldig

1.0


Bestemmelsesområder pakke

inneholder betemmelsesområder og tilknyttede klasser Bestemmelseområder ivaretar stedfesting av bestemmelser som ikke kan knyttes til ett formålsomåde eller en henssynssone. Opsjonen 3D-geometri ivaretas av RpBestemmelseRom. Objektet RpBestemmelseMidlByggAnlegg er også et bestemmeleområde, men det er av midlertidig varighet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Bestemmelsesområder

Gyldig

1.0


Juridiske linjer og punkt pakke

Pakke som inneholder formål og bestemmelser som er fastsatt med linjer og punkt i reguleringsplanen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Juridiske linjer og punkt

Gyldig

1.0


Påskrift pakke

Påskrift er kartobjekter som tekstlig beskriver forhold som er angitt i andre kartobjekter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Påskrift

Gyldig

1.0


Endring fra 20190401 RpForslag pakke

Inneholder diagrammer som dokumenterer endringer fra forrige versjon av produktet, og som kan brukes for å lage endringslogger

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Endring fra 20190401 RpForslag

Gyldig

1.0


Realisering fra fagområdestandarden Plan 5.0 pakke

Diagrammer som viser hvordan denne produktspesifikasjonen er realisert fra fagområdestandarden Plan 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023\Realisering fra fagområdestandarden Plan 5.0

Gyldig

1.0