Akvakulturlokaliteter

Fiskeridirektoratet Erstattet 20170601

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 24 av 24






Akvakulturgrense objekttype

avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


AkvakulturNedlagt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


AkvakulturPunkt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


FellesegenskaperAkvakultur objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


AkvakulturFlate objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


AkvaTillatelsesinformasjon datatype

info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm


AkvaKapasitetNedlagt datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Firmaeier datatype

generell bolk eieropplysninger -- Definition - - general set of owner information


AkvaKapasitet datatype

kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


AkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities


AkvaTillatelsesformål kodeliste

Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.


AkvaEnhet kodeliste

Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.


AkvaPlassering kodeliste

Plassering av akvakulturlokaliteten.


AkvaTillatelsestype kodeliste

tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility


AkvaVannmiljø kodeliste

Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.


AkvaTillatelsesstatus kodeliste

tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility


AvKlasse kodeliste

AvKlasse (av_class)