Bane-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: databeskrivelsen omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som kan beskrives med objekttyper i andre kapitler, er ikke tatt med i dette kapitlet. Slik infrastruktur er beskrevet i bl.a. kapitlene om Ledningsnett (anlegg for strømforsyning, signal-/sikring og telekommunikasjon), Bygninger (stasjonsbygning, takoverbygg og snøoverbygg), Bygningstekniske anlegg (bru, kulvert, tunnelportal, støttemur, stikkrenne, gjerde og støyskjerm) og Terrengform (skjæringer og fyllinger)

Viser treff 1 - 40 av 40Banenode objekttype

knutepunkt mellom banelenker merknad: abstrakt nivå av Baneavgrening og Baneende -- Definition -- node (junction) between rail links. Note: abstract level of Rail branch and End of rail


Stasjonsende objekttype

punkt i spormidt rett ut for signalet for innkjøring til stasjonen -- Definition -- point on middle of track straight out from the approach to station signal


Kjedebrudd objekttype

diskontinuitet i kilometer -- Definition -- discontinuity in kilometres


Spormidt objekttype

teoretisk linje midt mellom skinnestrengene -- Definition -- theoretical line in between the rails


Jernbanelenke objekttype

forbindelse mellom jernbanenoder merknad: abstrakt nivå av Banelenke og Sporlenke -- Definition -- connection between railway nodes. Note: abstract level of Rail link and Track link


Sporlenke objekttype

forbindelse mellom spornoder merknad: abstrakt nivå av Spormidt -- Definition -- connection between rail nodes. Note: abstract level of MiddleOfTrack


Stasjon objekttype

representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal -- Definition -- representation point for station, stopping place or freight terminal


Sporende objekttype

punkt der et spor opphører -- Definition -- point where a track ends


Baneende objekttype

punkt der bane opphører -- Definition -- point where a rail line ends


Bane objekttype

teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks


Jernbaneplattformkant objekttype

yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods -- Definition -- outer edge of construction used for passengers boarding/exiting or fo loading and unloading freight


Sporpunkt objekttype

punkt på skinnestreng eller midt mellom skinnestrengene -- Definition -- point on rails or in between rails


Spornode objekttype

knutepunkt mellom sporlenker merknad: abstrakt nivå av Sporavgrening, Sporende, Stasjonsende og Kjedebrudd -- Definition -- junction between track links. Note: abstract level of Track branch, End of track, Station end and Chaining discontinuity


Jernbanenode objekttype

knutepunkt for jernbanelenker merknad: abstrakt nivå av Banenode og Spornode -- Definition -- junction for railway links. Note: abstract level of Rail node and Track node


Baneavgrening objekttype

knutepunkt der baner møtes eller skilles -- Definition -- junction where rail lines meet or divide


Kilometerskilt objekttype

merke som angir kilometer, oppført på egne stolper langs sporet -- Definition -- sign stating kilometres, mounted on separate poles along the track


Sporavgreningspunkt objekttype

punkt på konstruksjonen sporavgrening merknad: Bakkant: kobling mellom spor og Sporavgrening Langsville: jernbanesville som ligger under to avgrenende spor i en Sporavgrening -- Definition -- point on the construction Track branch. Note: Trailing edge: connection between track and Track branch Long sleeper: railway sleeper located under two branched tracks in a Track branch


Sporavgrening objekttype

knutepunkt der spor skilles/møtes merknad: a) sporveksel: konstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere spor b) sporkryss: konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre c) kryssveksel: kombinasjon av a og b -- Definition -- junction where tracks separate/meet. Note: a) points: construction making it possible to choose between two or more tracks b) crossing of tracks: construction used where two tracks are to cross each other c) slip: combination of a and b


Banelenke objekttype

forbindelse mellom banenoder merknad: abstrakt nivå av Bane -- Definition -- connection between rail nodes. Note: abstract level of Rail line


Jernbaneeier kodeliste

innehaver av (jernbane-)anlegget -- Definition - - owner of the (railway) facility


Stasjonstype kodeliste

skille mellom signaltekniske stasjoner og ikke-signaltekniske stasjoner -- Definition - - Type of data transmission from gauging station.


HøydereferanseSpor kodeliste

objektet i sporet som høydekoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the height coordinates refer


Sporpunkttype kodeliste

klassifisering av endringer i sporgeometri -- Definition - - classification of changes to the track geometry


Sporantall kodeliste

skille mellom ett eller flere spor -- Definition - - distinction between single and multiple tracks


GrunnrissreferanseSpor kodeliste

objektet i sporet som grunnrisskoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the horizontal coordinates refer


Sporavgreningspunkttype kodeliste

klassifisering av punkter i konstruksjoner for sporavgrening -- Definition - - classification of points in structures for track branch


Jernbanetype kodeliste

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering -- Definition - - classification of railway facility in accordance with design/dimensioning


Sporavgreningstype kodeliste

klassifisering av konstruksjoner for sporavgrening -- Definition - - classification of structures for track branch


Stasjonsformål kodeliste

skille mellom person- og godstrafikk -- Definition - - distinction between passenger and freight traffic


Sportype kodeliste

klassifisering av jernbanespor ut fra sporets funksjon -- Definition - - classification of railway tracks based on the function of the track