SOSI Fellesegenskaper

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 24 av 24
Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Nettverkselement objekttype

Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.


LineærPosisjonStrekning datatype

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


LineærPosisjon datatype

Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation


LineærPosisjonPunkt datatype

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Vegreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegreferanse


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Sideposisjon kodeliste

Angir sideposisjon for vegobjekt, i forhold til vegens metreringsretning


LineærReferanseMetode kodeliste

Metode brukt for lineære referanser Merknad: Dersom offset er i bruk så angis også positiv offsetretning til side (høyre eller venstre) og vertikalt (opp/ned). Felles for alle metoder i Norge:

  • offsetUnits: "meter"
  • positiveLateralOffsetDirection: "right"
positiveVerticalOffsetDirection: "up" Dette er en kodeliste basert på en forenkling av ISO19148: LR_LinearReferencingMethod, som benytter 4 attributter
  • navn
  • type (absolutt, relativ eller interpolert)
  • måleenhet
  • restriksjoner/regler (constraints)


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Vegkategori kodeliste

Angir vegkategori


Vegstatus kodeliste

Angir vegstatus


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


TypeEndring kodeliste

endringsstatus for objektet


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Retningskode kodeliste

Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.