Marine landformer

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Marine landformer. Datasettet viser en rekke landskapsformer på havbunnen på norsk kontinentalsokkel og i fjordene. Landformer kan være dannet under påvirkning av is (morenerygger, isfjellpløyemerker osv), ved utglidninger a sedimenter (skredformer), formet av bunnstrømmer (sandbølger) osv. Tolkningen er basert å detaljerte dybdedata og sedimentdata.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarineLandformer/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F934AE87_64C0_43a4_818D_40D755098419

Viser treff 1 - 5 av 5

LosmasseOverflateformLinje objekttype

observert overflateform med lineær utstrekning Eksempel: Terrassekant, vifte, haug, rygg


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


FellesegenskaperLosmasse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


LosmasseOverflateform objekttype

areal med formelement i løsmassenes overflate