LosmasseGrense

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Utkast

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
geolPavisningstypeNavn hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. CharacterString 1..1
temakvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningstype 2 1..1
GEOPÅVISNINGTYPENAVN CharacterString 150 1..1
TEMAKVAL TemaKvalitet 14 0..1
Name Type English Description
geolPavisningstype GeolPavisningstype with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
geolPavisningstypeNavn CharacterString with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
temakvalitet TemaKvalitet

Vis LosmasseGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GeolPavisningstype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FellesegenskaperLosmasse supertype LosmasseGrense