Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0CEBAB3B_7E9F_4069_AD2F_318AB74BA94B;Hoveddiagram Marine landformer;;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_319B6156_B754_4046_8707_1822CB238448;Realiseringer fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_6A404746_DFF3_4596_B0D3_471B0AF81F90;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_6BD503F0_2BFB_4b04_9DE1_C99EFCF4CE69;Realisering av kodelister fra SOSI del-2 (1);;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_7C41DEC2_6EB1_4509_926C_58CFC68F7D84;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_DD1B4A73_E425_4423_9B3A_FA9D2C1606CA;Realisering av kodelister fra SOSI del-2 (2);;diagram;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_531D051C_44FF_40ee_B70F_365D8A447B20;LosmasseOverflateformLinje;observert overflateform med lineær utstrekning Eksempel: Terrassekant, vifte, haug, rygg;objekttype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_6121FAD2_B6EA_4f52_9F03_86FCCCD75D8C;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_E7DFA7CC_7E29_47ea_811B_1244A15B1BA0;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;LosmasseOverflateform;areal med formelement i løsmassenes overflate;objekttype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_2E76E296_B1F1_4ee5_B4F4_A89B1EB90751;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_6B115AE9_9D78_4908_AED0_0EA21F5E4C55;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_1F9D3D55_AB06_4815_9E17_2F4F352BE7A9;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_310D0722_E82E_48b2_9C6F_40114DF167AB;KvFormLinjetype;kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_6B1EE9E7_7A24_4743_8497_5AB991E1B265;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_91EE23D0_10F9_4933_9547_6440B77631F7;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_99B2D2FD_C42E_4916_82CA_C88BCD40F1A4;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_AFED8413_F09B_4fb0_A49E_A0FB1B56DEAC;KvFormFlatetype;område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_DCF554E9_A953_4408_9E47_50DB20E55D67;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer EAID_2E76E296_B1F1_4ee5_B4F4_A89B1EB90751;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Posisjonskvalitet EAID_2E76E296_B1F1_4ee5_B4F4_A89B1EB90751;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Posisjonskvalitet EAID_2E76E296_B1F1_4ee5_B4F4_A89B1EB90751;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Posisjonskvalitet EAID_531D051C_44FF_40ee_B70F_365D8A447B20;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateformLinje EAID_531D051C_44FF_40ee_B70F_365D8A447B20;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateformLinje EAID_531D051C_44FF_40ee_B70F_365D8A447B20;kvFormLinjetype;kvartærgeologiske formelementlinjer;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateformLinje EAID_531D051C_44FF_40ee_B70F_365D8A447B20;kvFormLinjetypeNavn;navn på kvartærgeologiske formelementlinjer;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateformLinje EAID_6121FAD2_B6EA_4f52_9F03_86FCCCD75D8C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FiktivDelelinje EAID_6B115AE9_9D78_4908_AED0_0EA21F5E4C55;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Identifikasjon EAID_6B115AE9_9D78_4908_AED0_0EA21F5E4C55;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Identifikasjon EAID_6B115AE9_9D78_4908_AED0_0EA21F5E4C55;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\Identifikasjon EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_995231D0_68B5_455c_B545_248340C74745;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\FellesegenskaperLosmasse EAID_E7DFA7CC_7E29_47ea_811B_1244A15B1BA0;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseGrense EAID_E7DFA7CC_7E29_47ea_811B_1244A15B1BA0;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseGrense EAID_E7DFA7CC_7E29_47ea_811B_1244A15B1BA0;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseGrense EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;kvFormFlatetype;område med bestemte formelementer;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;kvFormFlatetypeNavn;navn på område med bestemte formelementer;egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;losmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform EAID_FD6FB6A4_BBD5_4fd9_8CAD_AA10D4BC5E0C;losmassetypeNavn;navn på kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.0;Utkast;Marine landformer;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer\LosmasseOverflateform