Vernskog

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser grenser for skog anses som tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader fordi den står opp mot fjellet eller ut mot havet.

Viser treff 1 - 12 av 12

Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Vernskog objekttype

skog som danner vern mot annen skog eller naturskader, samt områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar, og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling -- Definition -- forest which forms protection against other forest or natural hazards, as well as areas up towards the mountains or out towards the sea where the forest is vulnerable, and could be damaged by maltreatment.


VernskogGrense objekttype

avgrenser en vernskog -- Definition -- delimits a ProtectiveForest


VernskogType kodeliste

ulike typer vernskog -- Definition - - various types of protective forest