Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0DD2CD37_CCDB_44c2_B870_84D714DD4438;Produktspesifikasjon Vernskog;;diagram;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_516E2E68_ABEA_4ee4_A2A2_3BFD486AF88D;Kodeliste;;diagram;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_3A0B2EB4_DFDA_4cb3_A4CE_CE21571C6FF3;Pakkeavhengigheter;;diagram;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_36DCABF7_7159_4f89_A63F_7A4F5AF6E77D;Realiseringer fra SOSI objekt;;diagram;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_046343AD_6E24_4d9a_BD4F_6A4C51793DE1;Realiseringer fra fagområde;;diagram;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_85604907_4223_4b70_987B_9D87A518142E;VernskogGrense;avgrenser en vernskog -- Definition -- delimits a ProtectiveForest;objekttype;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_B0D75728_6A96_4d8d_B280_60A9D7CF3847;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_CD2B6613_33F0_4774_A1B6_C013DB4BC826;Vernskog;skog som danner vern mot annen skog eller naturskader, samt områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar, og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling -- Definition -- forest which forms protection against other forest or natural hazards, as well as areas up towards the mountains or out towards the sea where the forest is vulnerable, and could be damaged by maltreatment.;objekttype;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_5309314B_FD42_46e4_8073_5D7290B8C7E1;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_9F5AEFA3_19BB_4147_995F_04E19B2E91FB;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_4C07EB9E_1CFA_4f8a_B6C2_B312126567F2;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_CEA13DA4_63F0_40cb_8442_7757C938A189;VernskogType;ulike typer vernskog -- Definition - - various types of protective forest;kodeliste;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAID_5309314B_FD42_46e4_8073_5D7290B8C7E1;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Posisjonskvalitet EAID_85604907_4223_4b70_987B_9D87A518142E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\VernskogGrense EAID_9F5AEFA3_19BB_4147_995F_04E19B2E91FB;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Identifikasjon EAID_9F5AEFA3_19BB_4147_995F_04E19B2E91FB;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Identifikasjon EAID_9F5AEFA3_19BB_4147_995F_04E19B2E91FB;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Identifikasjon EAID_B0D75728_6A96_4d8d_B280_60A9D7CF3847;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Fellesegenskaper EAID_B0D75728_6A96_4d8d_B280_60A9D7CF3847;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Fellesegenskaper EAID_B0D75728_6A96_4d8d_B280_60A9D7CF3847;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Fellesegenskaper EAID_CD2B6613_33F0_4774_A1B6_C013DB4BC826;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Vernskog EAID_CD2B6613_33F0_4774_A1B6_C013DB4BC826;vernskogType;;egenskap;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog\Vernskog