Barnehager

Kartverket Gyldig 20210801

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 20 av 20GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Barnehage objekttype

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager


Aldersgruppe datatype

Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Kontaktinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Åpningstid datatype

tidsrom barnehagen er åpen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Postadresse datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Barnehagetype kodeliste

informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage


Eierforhold kodeliste

eierforhold knyttet til et objekt


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.