EldreUtgave

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Arealressurskart AR50 produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50

Erstattet

20150415


Arealressurkart - Dyrkbar jord produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i tråd med klassifikasjonssystemet for AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord

Erstattet

20150401