Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_34CF8BAC_E83F_4cd7_9079_3AE86CFAE36D;CLC_2012;;pakke;1.0;;CLC_2012;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\CLC_2012 EAPK_E0B72CB2_8B54_4b53_81FD_4AC3ECE6432E;Arealressurskart AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000. ;produktspesifikasjon;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAPK_93082B7E_B588_423d_BB32_B4F010CDAB1F;Arealressurkart - Dyrkbar jord;Informasjonsmodellen omfatter areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i tråd med klassifikasjonssystemet for AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5000.;produktspesifikasjon;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAPK_B2867270_9455_4acf_8522_03110F39664E;Jordkvalitet;Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.;produktspesifikasjon;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet