SOSI Ledning 4.6

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.6

fagområdestandard

Beskrivelse: SOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/fagområdestandard/Ledningsnett/4.6

Viser treff 1 - 6 av 6

Ledning 4.6 Generell del pakke

Dette er den generelle delen av ledningsmodellen. Den inneholder kjernemodellen for lednings-fagområdene, i tillegg til felleskomponenter (framføringsveier og framføringsnoder)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 Generell del

under arbeid

1.0


Ledning 4.6 VA-nettverk pakke

VA-nettverk er en nettverksmodell for vann, avløp og overvann. Disse bruksområdene er ivaretatt ved tre subtyper av VA_Ledning. For koplinger (sub- og subsubtyper av VA_Kopling) må bruksområdene finnes ved tilkoblede objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 VA-nettverk

under arbeid

1.0


Ledning 4.6 EL-nettverk pakke

EL-nettverk beskriver i hovedsak nettverk for transport av elektrisitet. I tillegg finnes noen objekttyper som beskriver produksjon eller forbruk av elektrisitet.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 EL-nettverk

under arbeid

1.0


Ledning 4.6 TeleSignal pakke

Noe modifisert fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: TeleSignalNettverk Det har i arbeidet med Tele-delen av SOSI Ledning kommet fram at det ikke er vanlig å snakke om ledningsnettverket for Tele, siden dette er naturlig svært stort og sammenhengende. Signalanlegg Et signalanlegg kan være et kjøretøysignalanlegg som sørger for effektiv og farefri trafikk i et vegkryss. Jernbaneverket har også signalanlegg for å fortelle lokførere hvordan de skal føre toget, eller for sikring av fotgjengere og bilister ved en planovergang. Merk at tele- og signalanleggtype angis velges fra kodelista Ledningsnettverkstype (som en av egenskapene til objekttypen Ledningsnettverk i kjernemodellen).

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal

under arbeid

1.0


Ledning 4.6 Fjernvarme pakke

Fagområdet fjernvarme er kun overfladisk behandlet i denne versjonen av SOSI Ledning. Forhåpentligvis er det ønsker og anledning til å gå videre med dette ledningsfagområdet ved en senere oppdatering.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 Fjernvarme

under arbeid

1.0


Ledning 4.6 OljeGass pakke

Ledningsfagområdet Olje/gass er kun overfladisk behandlet i denne versjonen av SOSI Ledning. Forhåpentligvis er det ønsker og anledning til å gå videre med dette ledningsfagområdet ved en senere oppdatering. Det er likevel (etter innspill fra Avinor) tatt med en modell som dekker ledningsnettverk for flydrivstoff på lufthavner.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 OljeGass

under arbeid

1.0