Skogressurskart

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20201105

produktspesifikasjon

Beskrivelse: SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skogressurs/20201105

Viser treff 1 - 5 av 5

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


SkogressursBeregningsmetode kodeliste

Beskriver hva slags metode som er brukt for å beregne vegetasjonshøyde.


SkogressursHogstklasse kodeliste

Skog delt inn i hogstklasser med utgangspunkt i alder og bonitet.


SkogressursTreslag kodeliste

Dominerende treslag.


SkogressursTreslagSammenstilt kodeliste

Beskriver treslagssammensetning ved aggregering av egenskapen treslag.