Bergrettighet

objekttype

Direktoratet for mineralforvaltning Gyldig

Bergrettigheter gis etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for undersøkelser etter, og utvinning av, statens mineraler. Definisjonen på hva dette omhandler finnes i § 7, og omhandler rettigheter gitt etter lovens Kapittel 4 og Kapittel 6.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
servituttType I denne modellen angir ServituttType hvilke klasse rettighet som er gitt ovenfor statens mineraler. Undersøkelsesrett eller utvinningsrett, som beskrevet i henholdsvis Kapittel 4 og 6 i mineralloven. ServituttType (kodeliste) 1..1
rettighetNr Nummerering av rettigheten i DMF sitt register CharacterString 1..1
rettighetNavn Navn på rettighet i DMF sitt register CharacterString 1..1
rettighetHaver Formell eier av rettighet; den person eller det firma som har søkt om undersøkelse- eller utvinningsrettighet. CharacterString 1..1
rettighetAreal Totalt areal (I m2), som rettigheten strekker seg over. Integer 1..1
innsendtDato Dato som søknad om undersøkelse- eller utvinningsrettighet ble innsendt til DMF Date 1..1
mineralType De statlige mineraler (liste) som man har søkt om undersøkelses- eller utvinningsrettighet for. Mineraler angis forkortet og kommaseparert. CharacterString 0..1
utstedtDato Dato som søknad om undersøkelse- eller utvinningsrettighet ble innvilget av DMF Date 1..1
forlengetDato Dersom det er søkt om forlengelse av rettighetens levetid etter Mineralloven §23, angis dato det er innvilget forlengelse i dette feltet Date 0..1
forlengetTilDato Dersom det er søkt om forlengelse av rettighetens levetid etter Mineralloven §23, angir denne datoen når rettigheten faller bort. Date 0..1
forfallsDato Forfallsdato tilsvarer den siste dato rettighetshaver kan søke om forlengelse av rettighet, på bakgrunn av mineralloven § 22 og 23, samt § 33 og 34. Dersom DMF ikke har mottatt begrunnet søknad om forlengelse av rettighet innen utgangen av denne dato, opphører rettigheten. Dersom det da finnes en undersøkelsesrett med senere prioritetsdato i dette området, får denne nå prioritet i det arealet som falt fritt. Date 0..1
BergrettighetFellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
SERVTYPE ServituttType 2 1..1
RETTIGHETNR CharacterString 30 1..1
RETTIGHETNAVN CharacterString 100 1..1
RETTIGHETHAVER CharacterString 100 1..1
RETTIGHETAREAL Integer 8 1..1
INNSENDTDATO Date 1..1
STATMIN CharacterString 100 0..1
UTSTEDTDATO Date 1..1
FORLENGETDATO Date 0..1
FORLENGETTILDATO Date 0..1
FORFALLSDATO Date 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
område Flate
servituttType ServituttType
rettighetNr CharacterString
rettighetNavn CharacterString
rettighetHaver CharacterString
rettighetAreal Integer
innsendtDato Date
mineralType CharacterString
utstedtDato Date
forlengetDato Date
forlengetTilDato Date
forfallsDato Date

Vis Bergrettighet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
ServituttType 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Bergrettighet bergrettighetavgrensning BergrettighetGrense 1..*
arv subtype Bergrettighet supertype BergrettighetFellesegenskaper