GeolAvgrLinje GeoDelimLine

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

generell avgrensning av geologisk objekt
general delimitation of geological object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
FellesegenskaperLosmasse
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- målemetodeNavn navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss CharacterString 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
mediumNavn objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. CharacterString 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
LosmasseGrense
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 0..1
geolPavisningstypeNavn hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. CharacterString 0..1
temakvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- MÅLEMETODENAVN CharacterString 50 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1 1..1
MEDIUMNAVN CharacterString 32 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningstype (kodeliste) 2 0..1
GEOPÅVISNINGTYPENAVN CharacterString 150 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet (kodeliste) 14 0..1
Kurve 1..1
Identifikasjon 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- målemetodeNavn CharacterString
- nøyaktighet Integer
medium Medium (kodeliste)
mediumNavn CharacterString
opphav CharacterString
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
geolPavisningstypeNavn CharacterString
temakvalitet TemaKvalitet (kodeliste)
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
identifikasjon Identifikasjon

Vis GeolAvgrLinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Identifikasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* AnkringOmr
arv subtype GeolAvgrLinje supertype FellesegenskaperLosmasse