OmrådeMedFartsbegrensning

objekttype

Kystverket Utkast

områder i sjø, elv og innsjø hvor det er fartsbegrensninger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fartsgrense største tillatte hastighet i det aktuelle farvannet oppgitt i knop Integer 1..1
forskrift forskrift som regulerer fartsgrensen i det aktuelle farvannet ForskriftsReferanse (datatype) 1..1
- forskriftsDokumentlink link til forskrift, traktat eller annet saksdokument CharacterString 1..1
- forskriftsFastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
- forskriftsFastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- forskriftsId referanse til forskrift eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer, for eksempel LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- forskriftsIkrafttredelsesdato dato for når forskriften, vedtaket eller traktaten trådte i kraft Date 0..1
- forskriftsKortnavn forskriftens, vedtakets eller traktatens kortnavn eller alternativ tittel CharacterString 0..1
- forskriftsNavn forskriftens, vedtakets eller traktatens fulle navn CharacterString 1..1
område Stedlig representasjon av området som er underlagt en fartgrense Flate 1..1
GenerelleEgenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
gyldigFraDato Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. CharacterString 1..1
gyldigTilDato Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA CharacterString 5 1..1
GYLDIGTIL CharacterString 5 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
FARTSGRENSE Integer 2 1..1
FORSKRIFT ForskriftsReferanse 1..1
Flate 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
gyldigFraDato CharacterString validFrom
gyldigTilDato CharacterString validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
fartsgrense Integer
forskrift ForskriftsReferanse
område Flate

Vis OmrådeMedFartsbegrensning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
ForskriftsReferanse 1 ..1
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype OmrådeMedFartsbegrensning supertype GenerelleEgenskaper