FellesegenskaperDybdedata

objekttype

Kartverket Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
førsteDatafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis FellesegenskaperDybdedata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tørrfallsgrense supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype FlytedokkKant supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype HavElvSperre supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Kystkontur supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype IkkeKartlagtSjømåltGrense supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Rampe supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Grunne supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype TørrdokkKant supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Utstikker supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype PirKant supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype MudretOmråde supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype IkkeKartlagtSjømåltOmr supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Strømbryter supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Tørrdokk supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Dybdekurve supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Dataavgrensning supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Fareområdegrense supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Pir supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Spuntvegger supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Datakvalitet supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype BygningsmessigAnleggVann supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype MudretOmrådegrense supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype KaiBrygge supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Flytedokk supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Skjær supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Dybdeareal supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Dike supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Dybdepunkt supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Molo supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Tørrfall supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Slipp supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Bølgebryter supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Landareal supertype FellesegenskaperDybdedata
arv subtype Fareområde supertype FellesegenskaperDybdedata