InnsjøMidtlinjeReg

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

InnsjøMidtlinje i et reguleringsmagasin
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
linje InnsjøMidtlinje i et reguleringsmagasin Kurve 1..1
ElvenettL
andelQNormal6190 Andel midlere normal vannføring i prosent i forhold til før vannkraftreguleringen av elva. Integer 0..1
andelQNormalKlassifisert Klassifikasjon av andel midlere normal vannføring i forhold til før vannkraftreguleringen av elva Integer 0..1
datafangstdato IHHT SOSI DateTime 0..1
elvelengde Elvelengde (meter) Real 1..1
elvenavn Navn på elv CharacterString 0..1
elveNavnHierarki Elvenavnhierarki med tilhørende nedbørfelt/kystfelt eller vassdragsområde CharacterString 1..1
elveordenStrahler Strahler nummer er et numerisk mål på elvenettverkets kompleksitet Integer 1..1
elvID Unik identifikasjon på elver og sideelver CharacterString 1..1
grenseelv Elvestrekningen er en grenseelv mellom 2 land (1) Integer 0..1
identifikasjon Unik ID for objektet. Id-en er unik innenfor NVE's databaser Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
land1 Landet elvestreknnigen ligger i Land_NVE (kodeliste) 1..1
land2 Landet på den andre siden av en grenseelv Land_NVE (kodeliste) 0..1
nedbørfeltVassdragsNr Vassdragsnummer til nedbørfeltet til elva CharacterString 0..1
objekttype Objekttype iht. SOSI objektkatalog. CharacterString 1..1
oppdateringsdato IHHT SOSI DateTime 0..1
regineEnhetAreal Areal av Regine enheten elvestrekningen ligger i Real 1..1
regulert regulert = 1; elvestreknigen har endret normalvannføring, har sesongvariasjoner eller er i et magasin grunnet vannkraftregulering Integer 0..1
skaarsversjon Kilden til elvenettet er N50 Kartdata fra dette året. Integer 1..1
strekningLnr Unik id. på elvestrekning CharacterString 0..1
vassdragsNr Unik ID for Regines minsteenheten som elvestreningen ligger i. CharacterString 1..1
vassdragsområde Vassdragsområdets id (001 -247, 301-315 ) CharacterString 1..1
vatnLnr Unik ID på innsjø som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ANDELQNORMAL6190 Integer 6 0..1
ANDELQNORMALKLASSIFISERT Integer 2 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
ELVELENGDE Real 10 1..1
ELVENAVN CharacterString 30 0..1
ELVENAVNHIERARKI CharacterString 100 1..1
ELVEORDENSTRAHLER Integer 5 1..1
ELVID CharacterString 15 1..1
GRENSEELV Integer 2 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
LAND1 Land_NVE (kodeliste) 2 1..1
LAND2 Land_NVE (kodeliste) 2 0..1
NEDBØRFELTVASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
OBJTYPE CharacterString 32 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
REGINEENHETAREAL Real 8.2 1..1
REGULERT Integer 2 0..1
SKAARSVERSJON Integer 4 1..1
STREKNINGLNR CharacterString 12 0..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
VASSDRAGSOMRÅDE CharacterString 3 1..1
VATNLNR Integer 6 1..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
andelQNormal6190 Integer
andelQNormalKlassifisert Integer
datafangstdato DateTime
elvelengde Real
elvenavn CharacterString
elveNavnHierarki CharacterString
elveordenStrahler Integer
elvID CharacterString
grenseelv Integer
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
land1 Land_NVE (kodeliste)
land2 Land_NVE (kodeliste)
nedbørfeltVassdragsNr CharacterString
objekttype CharacterString
oppdateringsdato DateTime
regineEnhetAreal Real
regulert Integer
skaarsversjon Integer
strekningLnr CharacterString
vassdragsNr CharacterString
vassdragsområde CharacterString
vatnLnr Integer
linje Kurve

Vis InnsjøMidtlinjeReg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype InnsjøMidtlinjeReg supertype ElvenettL