EL_Sjøkabel

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Kabler plassert i vannsøylen eller på bunnen av elv/innsjø/fjord/hav, for overføring av elektrisitet i kraftnettet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
linje egenskap som inneholder objektets geometri Kurve 1..1
Kabel
posisjonskvalitet Kvalitet på geometrien Posisjonskvalitet2D (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Linjer
komponentkodeverdi ID for kobling mot NVEs NetBAS-database. Integer 0..1
komponentkodesystem Hvilken database eller annet system ID-en i komponentkodeverdi-egenskapen refererer til. Komponentkodesystem (kodeliste) 0..1
status Innrapportert status for objektet. CharacterString 0..1
typebetegnelse Innrapportert produksjonstype for linje-/kabelobjektet. Inneholder ofte informasjon om material og tverrsnitt. Ikke standardiserte verdier. CharacterString 0..1
tverrsnitt Innrapportert tverrsnitt for linje-/kabelobjektet. Typisk 95 mm2, 10 mm2, osv. Ikke standardiserte verdier. CharacterString 0..1
lengde Objektets lengde i meter (m). Real 0..1
lengdetype Hvordan lengden i lengde-egenskapen er beregnet. Lengdetype (kodeliste) 0..1
sysbasID ID for kobling mot Statnetts sysbas-database. Integer 0..1
Felles
drifter Innrapportert navn på drifter/konsesjonær. CharacterString 0..1
kildeLokalID ID i rapporterende konsesjonærs eller annen kildes database hvis kjent. CharacterString 0..1
drifterOrgnr Organisasjonsnummer til innrapportert drifter/konsesjonær. Integer 0..1
driftsattår Byggeår for masteobjektet - format: åååå. Integer 0..1
driftsmerking Innrapportert unik ID for det fysiske masteobjektet. Typisk vil dette være et mastenummer, gjerne i kombinasjon med et linjestrekkenummer/-navn. CharacterString 0..1
eier Navn på eier. CharacterString 0..1
eierOrgnr Organisasjonsnummer til eier. Integer 0..1
identifikasjon Unik ID for objektet i NVEs databaser. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kilde Navn på kilden for dataene, typisk eier eller drifter/konsesjonær. CharacterString 0..1
kildeDato Dato for når dataene ble eksportert fra originaldatabase. DateTime 0..1
kildeEndretDato Dato for når dataene er endret i NVEs databaser. Endringer her refererer til nye data inn, ikke til endringer i geometri eller egenskaper som utføres ved kvalitetssjekk internt på NVE. DateTime 0..1
kildeOrgnr Organisasjonsnummer til kilden for dataene. Integer 0..1
navn Navn på mast. Typisk vil dette være en referanse til linjestrekket den tilhører og/eller et mastenummer. CharacterString 0..1
nettnivå Nettnivå iht. SOSI Ledning 4.6, kodeliste EL_Nettnivå. EL_Nettnivå (kodeliste) 0..1
nveOpprettetDato Dato for når dataene er registrert i NVEs databaser. DateTime 0..1
spenning Spenning i kilovolt (kV). Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet2D (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 0..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
KOMPONENTKODEVERDI Integer 9 0..1
KOMPONENTKODESYSTEM Komponentkodesystem (kodeliste) 50 0..1
STATUS CharacterString 50 0..1
TYPEBETEGNELSE CharacterString 100 0..1
TVERRSNITT CharacterString 25 0..1
LENGDE Real 10.2 0..1
LENGDETYPE Lengdetype (kodeliste) 15 0..1
SYSBASEID Integer 9 0..1
DRIFTER CharacterString 100 0..1
KILDELOKALID CharacterString 25 0..1
DRIFTERORGNR Integer 9 0..1
DRIFTSATTÅR Integer 4 0..1
DRIFTSMERKING CharacterString 100 0..1
EIER CharacterString 100 0..1
EIERORGNR Integer 9 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 38 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
KILDE CharacterString 100 0..1
KILDEDATO DateTime 0..1
KILDEENDRETDATO DateTime 0..1
KILDEORGNR Integer 9 0..1
NAVN CharacterString 100 0..1
NETTNIVÅ EL_Nettnivå (kodeliste) 40 0..1
NVEOPPRETTETDATO DateTime 0..1
SPENNING_KV Real 8.3 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
posisjonskvalitet Posisjonskvalitet2D (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
komponentkodeverdi Integer
komponentkodesystem Komponentkodesystem (kodeliste)
status CharacterString
typebetegnelse CharacterString
tverrsnitt CharacterString
lengde Real
lengdetype Lengdetype (kodeliste)
sysbasID Integer
drifter CharacterString
kildeLokalID CharacterString
drifterOrgnr Integer
driftsattår Integer
driftsmerking CharacterString
eier CharacterString
eierOrgnr Integer
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kilde CharacterString
kildeDato DateTime
kildeEndretDato DateTime
kildeOrgnr Integer
navn CharacterString
nettnivå EL_Nettnivå (kodeliste)
nveOpprettetDato DateTime
spenning Real
linje Kurve

Vis EL_Sjøkabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype EL_Sjøkabel supertype Kabel