MaritimeOmråder

objekttype

Kartverket Gyldig

område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 0..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 0..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
- internReferanseKV henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
land angivelse av hvilket land området er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 1..1
ansvarligMyndighet organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området CharacterString 0..1
gjelderOmråde navn på område som loven gjelder for Eksempel: Svalbard (Fiskevernsonen gjelder for Svalbard, grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard). CharacterString 0..1
virkeområdenavn begrep knyttet til virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift. For eksempel Norges økonomiske sone eller territorialfarvann CharacterString 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Flate 1..1
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse 0..*
LANDKODE Landkode 2 1..1
ANSVARLIGMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
GJELDEROMRÅDE CharacterString 255 0..1
VIRKEOMRÅDENAVN CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
område Flate
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse
land Landkode
ansvarligMyndighet CharacterString
gjelderOmråde CharacterString
virkeområdenavn CharacterString

Vis MaritimeOmråder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Dokumentasjonsreferanse 0 ..*
Landkode 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Territorialfarvann supertype MaritimeOmråder
arv subtype TilstøtendeSone supertype MaritimeOmråder
arv subtype Sjøterritorium supertype MaritimeOmråder
arv subtype Fiskevernsone supertype MaritimeOmråder
arv subtype NorgesØkonomiskeSone supertype MaritimeOmråder
arv subtype Kontinentalsokkel supertype MaritimeOmråder
arv subtype MaritimeOmråder supertype Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder
arv subtype IndreFarvann supertype MaritimeOmråder
arv subtype Fiskerisone supertype MaritimeOmråder