SsbArealbrukUnderklasse UNDERKLASSE

kodeliste

Statistisk sentralbyrå Gyldig

Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Frittliggende småhusbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av eneboliger og tomannsboliger (bygningstype 111, 112, 121 og 122). FrittliggSmaahus
Konsentrert småhusbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av rekkehus, terrassehus og andre småhus med 3 eller flere boliger (bygningstype 131-136). KonsSmaahus
Store boligbygg Objekt der bebyggelsen er dominert av store frittliggende eller store sammenbygde boligbygg (bygningstype 141-146). StoreBoligbygg
Bolig- og næringsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av store boligbygg (bygningstype 141-146) og der ansatt/bosatt-ratio er større enn 1/9. Eller kontor- og forretningsbygninger (bygningstype 311-330) der bosatt/ansatt-ratio er større enn 1/9. BoligNaering
Annen boligbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av studenthjem/studentbolig, bygninger for bofellesskap, boligbrakker, eller «annen boligbygning» (bygningstype 152, 159, 193 og 199). AnnenBolig
Fritidsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183). FritidsBeb
Tunområde (inkl. bebyggelse) Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, samt 241, 243 og 249). TunOmr
Utmarksbebyggelse, landbruk Objekt der bebyggelsen er dominert av seterhus, sel og koier (bygningstype 171 og 172). UtmarksBeb
Næringsbebyggelse, fiske Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for fiske, fangst og oppdrett (bygningstype 244, 245 og 248). FiskeBeb
Industri, bergverksdrift, utvinning og lager Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, fabrikk- og verkstedbygninger (bygningstype 211, 212 og 219). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke. IndustriMm
Kontor og forretning Objekt der bebyggelsen er dominert av kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 311-330). KontorForretning
Overnatting og bevertning Objekt der bebyggelsen er dominert av hotell og andre overnattingsbygninger samt bygninger for restauranter, kaféer og kantiner (bygningstype 511-539). I tillegg kommer områder som er avgrenset som campingplasser i FKB-arealbruk. OvernattingMm
Barnehage og lekepark Objekt der bebyggelsen er dominert av lekeparker og barnehager (bygningstype 611 og 612). Barnehage
Barne- og ungdomsskole Objekt der bebyggelsen er dominert av barne- og ungdomsskoler (bygningstype 613, 614 og 615) BarneUngdSkole
Videregående skole Objekt der bebyggelsen er dominert av videregående skoler (bygningstype 616) VideregSkole
Universitet og høyere utdanning Objekt der bebyggelsen er dominert av universitets- og høyskolebygninger (bygningstype 621og 629) UniversitetMm
Annet areal for undervisning og barnehage Objekt der bebyggelsen kun er dominert av annen skolebygning (bygningstype 619), og det ikke finnes skolebygninger som spesifiserer bruken mer detaljert. AnnetUndervisn
Sykehus Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehus (bygningstype 710 og 719). Sykehus
Sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner (bygningstype 151, 721-729). SykehjemMm
Lege- og helsetjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av primærhelsebygninger (bygningstype 731-739). LegeHelse
Kino, teater og andre kulturhus Objekt der bebyggelsen er dominert av kulturhus (bygningstype 661-669). KinoTeaterMm
Museer og bibliotek Objekt der bebyggelsen er dominert av museums og biblioteksbygninger (bygningstype 641-649). MuseerBibliotek
Blandet kulturaktivitet Foreløpig ikke avgrenset. BlandetKultur
Religiøse aktiviteter Objekt der bebyggelsen er dominert av bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 671-679). Religion
Terminaler og ekspedisjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger og terminaler (bygningstype 411-419), og som ikke er del av lufthavn- eller jernbaneområder. TerminalEksped
Lufthavnområde Objekt som er klassifisert som Rullebane i N50-arealdekke samt det nærmeste arealet omkring, eller areal som er klassifisert som Lufthavn i N50-arealdekke. LufthavnOmr
Kai/havneområde Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), som grenser til kyst eller vann, ligger nær havneobjekter (fra FKB, Kystverket, AIS og Norkart) og ikke er klassifisert som noe annet. KaiHavnOmr
Veg- og trafikktilsyn Objekt der bebyggelsen er dominert av veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 441 og 449). VegTrafikkTilsyn
Parkering og oppstilling Objekt der bebyggelsen er dominert av parkeringshus (bygningstype 431), eller der parkeringsplasser er avgrenset med grunnlag i FKB-veg. Parkering
Motorveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motorveg i NVDB. Motorveg
Motortrafikkveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motortrafikkveg i NVDB. MotorTrafikkVeg
Hovedveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Europa- eller riksveg i Elveg. HovedVeg
Annen bilveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger i Elveg. AnnenBilveg
Gang- og sykkelveg Objekt av type gang- og sykkelveg fra FKB-veg. GangSykkelVeg
Annet vegformål Objekt som er avgrenset som samferdsel i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken. AnnenVeg
Bane Objekt avgrenset på grunnlag av FKB-bane. Bane
Vannforsyning, avløp og renovasjon Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg og vannforsyning (bygningstype 216 og 219). VannAvlRenov
Energiforsyning Objekt der bebyggelsen er dominert av energiforsyningsbygninger (bygningstype 221-229). Energiforsyning
Beredskapstjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829). Beredskap
Grønne områder Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke. GroenneOmr
Idretts- og sportsområder Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no. IdrettsOmr
Uklassifisert bebyggelse og anlegg Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken. UklassifisertBeb
Verdi Navn Beskrivelse
Frittliggende småhusbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av eneboliger og tomannsboliger (bygningstype 111, 112, 121 og 122).
Konsentrert småhusbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av rekkehus, terrassehus og andre småhus med 3 eller flere boliger (bygningstype 131-136).
Store boligbygg Objekt der bebyggelsen er dominert av store frittliggende eller store sammenbygde boligbygg (bygningstype 141-146).
Bolig- og næringsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av store boligbygg (bygningstype 141-146) og der ansatt/bosatt-ratio er større enn 1/9. Eller kontor- og forretningsbygninger (bygningstype 311-330) der bosatt/ansatt-ratio er større enn 1/9.
Annen boligbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av studenthjem/studentbolig, bygninger for bofellesskap, boligbrakker, eller «annen boligbygning» (bygningstype 152, 159, 193 og 199).
Fritidsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).
Tunområde (inkl. bebyggelse) Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, samt 241, 243 og 249).
Utmarksbebyggelse, landbruk Objekt der bebyggelsen er dominert av seterhus, sel og koier (bygningstype 171 og 172).
Næringsbebyggelse, fiske Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for fiske, fangst og oppdrett (bygningstype 244, 245 og 248).
Industri, bergverksdrift, utvinning og lager Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, fabrikk- og verkstedbygninger (bygningstype 211, 212 og 219). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.
Kontor og forretning Objekt der bebyggelsen er dominert av kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 311-330).
Overnatting og bevertning Objekt der bebyggelsen er dominert av hotell og andre overnattingsbygninger samt bygninger for restauranter, kaféer og kantiner (bygningstype 511-539). I tillegg kommer områder som er avgrenset som campingplasser i FKB-arealbruk.
Barnehage og lekepark Objekt der bebyggelsen er dominert av lekeparker og barnehager (bygningstype 611 og 612).
Barne- og ungdomsskole Objekt der bebyggelsen er dominert av barne- og ungdomsskoler (bygningstype 613, 614 og 615)
Videregående skole Objekt der bebyggelsen er dominert av videregående skoler (bygningstype 616)
Universitet og høyere utdanning Objekt der bebyggelsen er dominert av universitets- og høyskolebygninger (bygningstype 621og 629)
Annet areal for undervisning og barnehage Objekt der bebyggelsen kun er dominert av annen skolebygning (bygningstype 619), og det ikke finnes skolebygninger som spesifiserer bruken mer detaljert.
Sykehus Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehus (bygningstype 710 og 719).
Sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner (bygningstype 151, 721-729).
Lege- og helsetjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av primærhelsebygninger (bygningstype 731-739).
Kino, teater og andre kulturhus Objekt der bebyggelsen er dominert av kulturhus (bygningstype 661-669).
Museer og bibliotek Objekt der bebyggelsen er dominert av museums og biblioteksbygninger (bygningstype 641-649).
Blandet kulturaktivitet Foreløpig ikke avgrenset.
Religiøse aktiviteter Objekt der bebyggelsen er dominert av bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 671-679).
Terminaler og ekspedisjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger og terminaler (bygningstype 411-419), og som ikke er del av lufthavn- eller jernbaneområder.
Lufthavnområde Objekt som er klassifisert som Rullebane i N50-arealdekke samt det nærmeste arealet omkring, eller areal som er klassifisert som Lufthavn i N50-arealdekke.
Kai/havneområde Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), som grenser til kyst eller vann, ligger nær havneobjekter (fra FKB, Kystverket, AIS og Norkart) og ikke er klassifisert som noe annet.
Veg- og trafikktilsyn Objekt der bebyggelsen er dominert av veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 441 og 449).
Parkering og oppstilling Objekt der bebyggelsen er dominert av parkeringshus (bygningstype 431), eller der parkeringsplasser er avgrenset med grunnlag i FKB-veg.
Motorveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motorveg i NVDB.
Motortrafikkveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motortrafikkveg i NVDB.
Hovedveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Europa- eller riksveg i Elveg.
Annen bilveg Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger i Elveg.
Gang- og sykkelveg Objekt av type gang- og sykkelveg fra FKB-veg.
Annet vegformål Objekt som er avgrenset som samferdsel i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
Bane Objekt avgrenset på grunnlag av FKB-bane.
Vannforsyning, avløp og renovasjon Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg og vannforsyning (bygningstype 216 og 219).
Energiforsyning Objekt der bebyggelsen er dominert av energiforsyningsbygninger (bygningstype 221-229).
Beredskapstjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).
Grønne områder Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke.
Idretts- og sportsområder Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.
Uklassifisert bebyggelse og anlegg Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
Name Description Code value
Frittliggende småhusbebyggelse
Konsentrert småhusbebyggelse
Store boligbygg
Bolig- og næringsbebyggelse
Annen boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Tunområde (inkl. bebyggelse)
Utmarksbebyggelse, landbruk
Næringsbebyggelse, fiske
Industri, bergverksdrift, utvinning og lager
Kontor og forretning
Overnatting og bevertning
Barnehage og lekepark
Barne- og ungdomsskole
Videregående skole
Universitet og høyere utdanning
Annet areal for undervisning og barnehage
Sykehus
Sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner
Lege- og helsetjenester
Kino, teater og andre kulturhus
Museer og bibliotek
Blandet kulturaktivitet
Religiøse aktiviteter
Terminaler og ekspedisjoner
Lufthavnområde
Kai/havneområde
Veg- og trafikktilsyn
Parkering og oppstilling
Motorveg
Motortrafikkveg
Hovedveg
Annen bilveg
Gang- og sykkelveg
Annet vegformål
Bane
Vannforsyning, avløp og renovasjon
Energiforsyning
Beredskapstjenester
Grønne områder
Idretts- og sportsområder
Uklassifisert bebyggelse og anlegg

Vis SsbArealbrukUnderklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1