Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Frittliggende småhusbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av eneboliger og tomannsboliger (bygningstype 111, 112, 121 og 122).;FrittliggSmaahus;;; Konsentrert småhusbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av rekkehus, terrassehus og andre småhus med 3 eller flere boliger (bygningstype 131-136).;KonsSmaahus;;; Store boligbygg;Objekt der bebyggelsen er dominert av store frittliggende eller store sammenbygde boligbygg (bygningstype 141-146).;StoreBoligbygg;;; Bolig- og næringsbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av store boligbygg (bygningstype 141-146) og der ansatt/bosatt-ratio er større enn 1/9. Eller kontor- og forretningsbygninger (bygningstype 311-330) der bosatt/ansatt-ratio er større enn 1/9. ;BoligNaering;;; Annen boligbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av studenthjem/studentbolig, bygninger for bofellesskap, boligbrakker, eller «annen boligbygning» (bygningstype 152, 159, 193 og 199).;AnnenBolig;;; Fritidsbebyggelse;Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).;FritidsBeb;;; Tunområde (inkl. bebyggelse);Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, samt 241, 243 og 249). ;TunOmr;;; Utmarksbebyggelse, landbruk;Objekt der bebyggelsen er dominert av seterhus, sel og koier (bygningstype 171 og 172).;UtmarksBeb;;; Næringsbebyggelse, fiske;Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for fiske, fangst og oppdrett (bygningstype 244, 245 og 248).;FiskeBeb;;; Industri, bergverksdrift, utvinning og lager;Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, fabrikk- og verkstedbygninger (bygningstype 211, 212 og 219). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.;IndustriMm;;; Kontor og forretning;Objekt der bebyggelsen er dominert av kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 311-330).;KontorForretning;;; Overnatting og bevertning;Objekt der bebyggelsen er dominert av hotell og andre overnattingsbygninger samt bygninger for restauranter, kaféer og kantiner (bygningstype 511-539). I tillegg kommer områder som er avgrenset som campingplasser i FKB-arealbruk.;OvernattingMm;;; Barnehage og lekepark;Objekt der bebyggelsen er dominert av lekeparker og barnehager (bygningstype 611 og 612).;Barnehage;;; Barne- og ungdomsskole;Objekt der bebyggelsen er dominert av barne- og ungdomsskoler (bygningstype 613, 614 og 615);BarneUngdSkole;;; Videregående skole;Objekt der bebyggelsen er dominert av videregående skoler (bygningstype 616);VideregSkole;;; Universitet og høyere utdanning;Objekt der bebyggelsen er dominert av universitets- og høyskolebygninger (bygningstype 621og 629);UniversitetMm;;; Annet areal for undervisning og barnehage;Objekt der bebyggelsen kun er dominert av annen skolebygning (bygningstype 619), og det ikke finnes skolebygninger som spesifiserer bruken mer detaljert.;AnnetUndervisn;;; Sykehus;Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehus (bygningstype 710 og 719).;Sykehus;;; Sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner;Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner (bygningstype 151, 721-729).;SykehjemMm;;; Lege- og helsetjenester;Objekt der bebyggelsen er dominert av primærhelsebygninger (bygningstype 731-739).;LegeHelse;;; Kino, teater og andre kulturhus;Objekt der bebyggelsen er dominert av kulturhus (bygningstype 661-669).;KinoTeaterMm;;; Museer og bibliotek;Objekt der bebyggelsen er dominert av museums og biblioteksbygninger (bygningstype 641-649).;MuseerBibliotek;;; Blandet kulturaktivitet;Foreløpig ikke avgrenset.;BlandetKultur;;; Religiøse aktiviteter;Objekt der bebyggelsen er dominert av bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 671-679).;Religion;;; Terminaler og ekspedisjoner;Objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger og terminaler (bygningstype 411-419), og som ikke er del av lufthavn- eller jernbaneområder.;TerminalEksped;;; Lufthavnområde;Objekt som er klassifisert som Rullebane i N50-arealdekke samt det nærmeste arealet omkring, eller areal som er klassifisert som Lufthavn i N50-arealdekke.;LufthavnOmr;;; Kai/havneområde;Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), som grenser til kyst eller vann, ligger nær havneobjekter (fra FKB, Kystverket, AIS og Norkart) og ikke er klassifisert som noe annet. ;KaiHavnOmr;;; Veg- og trafikktilsyn;Objekt der bebyggelsen er dominert av veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 441 og 449).;VegTrafikkTilsyn;;; Parkering og oppstilling;Objekt der bebyggelsen er dominert av parkeringshus (bygningstype 431), eller der parkeringsplasser er avgrenset med grunnlag i FKB-veg.;Parkering;;; Motorveg;Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motorveg i NVDB.;Motorveg;;; Motortrafikkveg;Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Motortrafikkveg i NVDB.;MotorTrafikkVeg;;; Hovedveg;Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som Europa- eller riksveg i Elveg.;HovedVeg;;; Annen bilveg;Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger i Elveg.;AnnenBilveg;;; Gang- og sykkelveg;Objekt av type gang- og sykkelveg fra FKB-veg.;GangSykkelVeg;;; Annet vegformål;Objekt som er avgrenset som samferdsel i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.;AnnenVeg;;; Bane;Objekt avgrenset på grunnlag av FKB-bane.;Bane;;; Vannforsyning, avløp og renovasjon;Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg og vannforsyning (bygningstype 216 og 219).;VannAvlRenov;;; Energiforsyning;Objekt der bebyggelsen er dominert av energiforsyningsbygninger (bygningstype 221-229).;Energiforsyning;;; Beredskapstjenester;Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).;Beredskap;;; Grønne områder;Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke.;GroenneOmr;;; Idretts- og sportsområder;Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.;IdrettsOmr;;; Uklassifisert bebyggelse og anlegg;Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.;UklassifisertBeb;;;